สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  กิ่งก้าน
2. เด็กหญิงวรรณพร  สินแสนสุข
3. เด็กหญิงสัตตบุษย์  วิชัย
 
1. นางสาวกัลยาณี  ศรีจานเหนือ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงศศิธร  อุบลเชื้อ
 
1. นางสาวอำนวย  เถื่อนดี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงอาทิตยา   สารีนนท์
 
1. นางสาวอำนวย  เถื่อนดี
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนินทร์  ภูเลาสิงห์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  พลโฮม
3. เด็กชายวันชัย  ซิยัง
 
1. นายปิยะรัฐ  ศรีวะสุทธิ์
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 28 1. เด็กชายกรวิชญ์  ผิวศิริ
2. เด็กหญิงณัฐทิชา  ผากุล
3. เด็กหญิงเกวลิน  ขัดสุยา
 
1. นางสาวศิยาพร  สุขเสงี่ยม
2. นางสาวอำนวย  เถื่อนดี
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 68 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  รูปสม
 
1. นางสาวศิยาพร  สุขเสงี่ยม