สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปริญญา  เหลืองสุข
 
1. นางสาวธนาภรณ์  หารต๊ะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 40.17 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายปานจิตวิวัฒน์  รูปสม
2. เด็กชายวรสิทธิ์  คุยะนา
 
1. นางสาวธนาภรณ์  หารต๊ะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายภาคิน  ทรงนิติโศภา
2. เด็กชายวายุ  สุวรรณโชติ
 
1. นางสาวธนาภรณ์  หารต๊ะ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายจักรกริช  กิ่งก้าน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  กิ่งก้าน
 
1. นายปิยะรัฐ  ศรีวะสุทธิ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีหาวัตร
 
1. นางสาวพัชรพร  มีอิสระ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  ท้วมเลี้ยง
2. เด็กชายปฏิภาณ   คล้ายกระแส
3. เด็กชายปานจิตวิวัฒน์  รูปสม
 
1. นางสาวธนาภรณ์  หารต๊ะ