สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78 เงิน 14 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สารีเกิด
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ขจรศักดิ์สิริกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุนิตษา  กิ่งก้าน
 
1. นางสาวละออศรี  พลนำ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชลกานต์  กิ่งก้าน
2. เด็กหญิงลลิตา  จำปาอ้วย
3. เด็กชายอภิสิทธ์  นาคเศียร
 
1. นายพัสกร  เชิดพานิชย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปริญญา  เหลืองสุข
 
1. นางสาวธนาภรณ์  หารต๊ะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  กิ่งก้าน
2. เด็กหญิงวรรณพร  สินแสนสุข
3. เด็กหญิงสัตตบุษย์  วิชัย
 
1. นางสาวกัลยาณี  ศรีจานเหนือ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 40.17 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายปานจิตวิวัฒน์  รูปสม
2. เด็กชายวรสิทธิ์  คุยะนา
 
1. นางสาวธนาภรณ์  หารต๊ะ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายภาคิน  ทรงนิติโศภา
2. เด็กชายวายุ  สุวรรณโชติ
 
1. นางสาวธนาภรณ์  หารต๊ะ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.64 เงิน 23 1. เด็กหญิงอุษา  เสาแก้ว
 
1. นางสาวอำนวย  เถื่อนดี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แสนสุวรรณ์
 
1. นางสาวอำนวย  เถื่อนดี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงวรลดา  อินทรภูมิ
2. เด็กชายอัครพงษ์   ชานตะมะ
 
1. นายชนะ  คัมภิรานนท์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงญาณาธิป  กองขุนชาติ
2. เด็กหญิงโสภิตนภา  ลาวงษ์
 
1. นายปิยะรัฐ  ศรีวะสุทธิ์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายจักรกริช  กิ่งก้าน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  กิ่งก้าน
 
1. นายปิยะรัฐ  ศรีวะสุทธิ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทัศไนย  ชัยผดุง
 
1. นายชนะ  คัมภิรานนท์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 -    
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ช่างทอง
2. เด็กชายนรินธรณ์  ท้วมเลี้ยง
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ขจรศักดิ์สิริกุล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงศศิธร  อุบลเชื้อ
 
1. นางสาวอำนวย  เถื่อนดี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงอาทิตยา   สารีนนท์
 
1. นางสาวอำนวย  เถื่อนดี
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงวีรปรีดิ์ยา   คัญทัพ
 
1. นางสาวพัชรพร  มีอิสระ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีหาวัตร
 
1. นางสาวพัชรพร  มีอิสระ
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษณะ  บัวงาม
2. เด็กชายพงศกรณ์  ครนาศรี
3. เด็กชายภานุมาส  คำน้อย
4. เด็กชายอติวิชญ  พิกุลแก้ว
5. เด็กชายอภิชาติ  เชื่อเผือก
6. เด็กชายเจษฎา  ชาพรม
 
1. นางสาวละออศรี  พลนำ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองลา
2. เด็กชายชาญชัย  ซิยัง
3. เด็กชายทวีศักดิ์  สง่างาม
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  กรุณา
5. เด็กชายนำชัย  น้อยหลง
6. เด็กหญิงบัวชมพู  อุทัย
7. เด็กชายภานุเดช  เชื่อเผือก
8. เด็กหญิงศิริประภาพันธ์  พันลี
9. เด็กชายไทยนที  ใสสะอาด
 
1. นายปิยะรัฐ  ศรีวะสุทธิ์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  ท้วมเลี้ยง
2. เด็กชายปฏิภาณ   คล้ายกระแส
3. เด็กชายปานจิตวิวัฒน์  รูปสม
 
1. นางสาวธนาภรณ์  หารต๊ะ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนินทร์  ภูเลาสิงห์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  พลโฮม
3. เด็กชายวันชัย  ซิยัง
 
1. นายปิยะรัฐ  ศรีวะสุทธิ์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกกร  ทองลา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  กรุณา
3. เด็กหญิงสุธาศินี  อ่อนดา
 
1. นายสกุลชาติ  เรืองทรัพย์
2. นางสาวละออศรี  พลนำ
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายชลกานต์  กิ่งก้าน
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ขุนทองเหล็ก
3. เด็กหญิงนฤมล  อ่อนน่วม
 
1. นายสกุลชาติ  เรืองทรัพย์
 
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 28 1. เด็กชายกรวิชญ์  ผิวศิริ
2. เด็กหญิงณัฐทิชา  ผากุล
3. เด็กหญิงเกวลิน  ขัดสุยา
 
1. นางสาวศิยาพร  สุขเสงี่ยม
2. นางสาวอำนวย  เถื่อนดี
 
27 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 68 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  รูปสม
 
1. นางสาวศิยาพร  สุขเสงี่ยม