สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยทรายฯ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  คันศร
2. เด็กหญิงปลื้มจิต  ไพนะชาติ
 
1. นางมะลิวรรณ  วรรณปะเก
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  เขียวอ้อม
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ขำสกล
 
1. นางธิดา  สุวรรณทวี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุวนันท์  แดนโนนงิ้ว
 
1. นางกัญจนา  ตรีชัย
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง 10 1. เด็กหญิงจรัญญา  เหมวัฒน์
2. เด็กหญิงพนิดา  ทัพกรรณ์
3. เด็กหญิงสุธาดา  สุกเปล่ง
 
1. นางกัญจนา  ตรีชัย
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขจารินทร์  วงษ์พินิจ
 
1. นางสมจิตร  ศรีวงษา