สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยทรายฯ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73 เงิน 24 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  มาเหล็ก
 
1. นางสาวชุติภรณ์  คงยืน
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 79 เงิน 14 1. เด็กหญิงผกามาศ  ฉลาดแพทย์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  รำแพน
3. เด็กหญิงโคน  ระณีต
 
1. นางกัญจนา  ตรีชัย