สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยทรายฯ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวริญญา  ยงยืน
 
1. นางธิดา  สุวรรณทวี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงกนกพร  เลิกนอก
 
1. นายประธาน  กชทองรัศมี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายกฤษณา  ลีพุด
 
1. นายประธาน  กชทองรัศมี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายรัชวุฒิ  วงศ์คง
 
1. นายประธาน  กชทองรัศมี
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ปั้นแพง
2. เด็กชายอรรถพร  ทองประดับ
 
1. นางสมใจ  บุญจันทร์