สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยทรายฯ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73 เงิน 24 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  มาเหล็ก
 
1. นางสาวชุติภรณ์  คงยืน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เชื้ออภัย
 
1. นางสมจิตร  ศรีวงษา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวริญญา  ยงยืน
 
1. นางธิดา  สุวรรณทวี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงกนกพร  เลิกนอก
 
1. นายประธาน  กชทองรัศมี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายกฤษณา  ลีพุด
 
1. นายประธาน  กชทองรัศมี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายรัชวุฒิ  วงศ์คง
 
1. นายประธาน  กชทองรัศมี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  คันศร
2. เด็กหญิงปลื้มจิต  ไพนะชาติ
 
1. นางมะลิวรรณ  วรรณปะเก
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  เขียวอ้อม
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ขำสกล
 
1. นางธิดา  สุวรรณทวี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงณิชานันท์  พุ่มขจร
 
1. นางกัญจนา  ตรีชัย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุวนันท์  แดนโนนงิ้ว
 
1. นางกัญจนา  ตรีชัย
 
11 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ปั้นแพง
2. เด็กชายอรรถพร  ทองประดับ
 
1. นางสมใจ  บุญจันทร์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 79 เงิน 14 1. เด็กหญิงผกามาศ  ฉลาดแพทย์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  รำแพน
3. เด็กหญิงโคน  ระณีต
 
1. นางกัญจนา  ตรีชัย
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง 10 1. เด็กหญิงจรัญญา  เหมวัฒน์
2. เด็กหญิงพนิดา  ทัพกรรณ์
3. เด็กหญิงสุธาดา  สุกเปล่ง
 
1. นางกัญจนา  ตรีชัย
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขจารินทร์  วงษ์พินิจ
 
1. นางสมจิตร  ศรีวงษา