สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงพิยดา  มากมี
 
1. นางภัสสร  พลคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณิศรา  ขำเทศ
2. เด็กหญิงศศิธร  หนูคำ
 
1. นางภัสสร  พลคำ
2. นางสาวรุจินันท์  สีสด
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 38.95 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายกิตติธัช  เมทาด้วง
2. เด็กชายภาคิน  แสงหิรัญ
 
1. นางภัสสร  พลคำ