สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรัชญา  การีหว่าง
 
1. นางสาวฐานภา  แผนไพลิน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.99 ทอง 13 1. เด็กชายยอดธง  กิตติมหาธรรม
 
1. นางชไมพร  วังเย็น
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกช  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  ไชยเนตร์
3. เด็กหญิงณัชญา  ดวงแก้ว
4. เด็กหญิงธนภรณ์  แหยมน้อย
5. เด็กหญิงนิตยา  อบเชย
6. เด็กหญิงรัชนีย์วรรณ  วิมลรัตน์
7. เด็กหญิงวิมลมณี  งามศรี
8. เด็กหญิงศรัญย์ญา  ชฎาจิตร
9. เด็กหญิงศิริพร  พามณี
10. เด็กหญิงศิโรรัตน์  คัมภิรานนท์
11. เด็กหญิงสมพิศ  อายุพล
12. เด็กหญิงอภิญญา  ทองแท้
13. เด็กหญิงอัจจิมา  ทุ่งมีผล
14. เด็กหญิงอินทิรา  คัมภิรานนท์
15. เด็กหญิงเบญญาพร  พิม์มณี
 
1. นางนัทธ์หทัย  ภากรตระกูล
2. นางสุนีย์  อินทศร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายจักรกริช  โพธิวงษ์
2. เด็กชายนัทถพงษ์  ตรีมุข
3. เด็กชายมินทร์ธาดา  ยอดจาน
 
1. นายปิยะรัตน์  เกตุสนอง
2. นายภานุรัตน์  ดีชื่น