สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายจุลินทร์  ทองกล่ำ
 
1. นางสาวสีม่วง  ศรธรรมลี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายจักริน  ศิริเทศ
 
1. นายปิยะรัตน์  เกตุสนอง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 20 1. เด็กหญิงขวัญนภา  ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงพรสินี  เปสูงเนิน
3. เด็กหญิงไพรินทร์  บุญตา
 
1. นายปิยะรัตน์  เกตุสนอง
2. นายภานุรัตน์  ดีชื่น