สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงดวงใจ  บุญตา
2. เด็กชายทัตพล  ปานทั่ง
3. เด็กชายผดุงศักดิ์  อ้ายนกเขา
4. เด็กชายพิสิทธิ์  เนาวะศรี
5. เด็กชายลัทธพล  สุวรรณรัตน์
6. เด็กชายสุจินดา  จูยอด
 
1. นายภานุรัตน์  ดีชื่น
2. นางสุนีย์  อินทศร
3. นางบุษรินทร์   พิมพ์ศร
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงจิรานันท์  กองหนุน
2. เด็กหญิงนภัสสร  จันมา
 
1. นางสาวกมลพร  แซ่ลิ้ม
2. นางชไมพร  วังเย็น