สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายจุลินทร์  ทองกล่ำ
 
1. นางสาวสีม่วง  ศรธรรมลี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แหยมน้อย
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  คัมภิรานนท์
 
1. นางสาวสีม่วง  ศรธรรมลี
2. นางชไมพร  วังเย็น
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายสรสิทธิ์  บงสันเทียะ
 
1. นางสาวสีม่วง  ศรธรรมลี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิรานันท์  กองหนุน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดารามาตย์
3. เด็กหญิงนภัสร  จันมา
 
1. นางสาวกมลพร  แซ่ลิ้ม
2. นางชไมพร  วังเย็น
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิรัชญา  การีหว่าง
2. เด็กหญิงณภัทร  อินทศร
3. เด็กชายสิงหา  โพธิประสิทธิ์
4. เด็กชายอภิราม  กองหนุน
5. เด็กหญิงอาจารีย์  หมื่นกล้า
 
1. นายจรัญ  พิมพ์ศร
2. นางนัทธ์หทัย  ภากรตระกูล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คัมภิรานนท์
2. เด็กหญิงณัชญา  ดวงแก้ว
3. เด็กชายพัลลภ  พังเกต
4. เด็กชายสดุดี  แก้วเวียงชัย
5. เด็กชายอนุรักษ์  จาดประทุม
 
1. นางนัทธ์หทัย  ภากรตระกูล
2. นายจรัญ  พิมพ์ศร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรัชญา  การีหว่าง
 
1. นางสาวฐานภา  แผนไพลิน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.99 ทอง 13 1. เด็กชายยอดธง  กิตติมหาธรรม
 
1. นางชไมพร  วังเย็น
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกช  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  ไชยเนตร์
3. เด็กหญิงณัชญา  ดวงแก้ว
4. เด็กหญิงธนภรณ์  แหยมน้อย
5. เด็กหญิงนิตยา  อบเชย
6. เด็กหญิงรัชนีย์วรรณ  วิมลรัตน์
7. เด็กหญิงวิมลมณี  งามศรี
8. เด็กหญิงศรัญย์ญา  ชฎาจิตร
9. เด็กหญิงศิริพร  พามณี
10. เด็กหญิงศิโรรัตน์  คัมภิรานนท์
11. เด็กหญิงสมพิศ  อายุพล
12. เด็กหญิงอภิญญา  ทองแท้
13. เด็กหญิงอัจจิมา  ทุ่งมีผล
14. เด็กหญิงอินทิรา  คัมภิรานนท์
15. เด็กหญิงเบญญาพร  พิม์มณี
 
1. นางนัทธ์หทัย  ภากรตระกูล
2. นางสุนีย์  อินทศร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายจักริน  ศิริเทศ
 
1. นายปิยะรัตน์  เกตุสนอง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิรัชญา  การีหว่าง
2. เด็กหญิงจิรัชญา  การีหว่าง
 
1. นายปิยะรัตน์  เกตุสนอง
2. นายภานุรัตน์  ดีชื่น
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายจักรี  โสดาแก้ว
2. เด็กชายวิศรุต  ไชยแสง
 
1. นายปิยะรัตน์  เกตุสนอง
2. นายภานุรัตน์  ดีชื่น
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 20 1. เด็กหญิงขวัญนภา  ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงพรสินี  เปสูงเนิน
3. เด็กหญิงไพรินทร์  บุญตา
 
1. นายปิยะรัตน์  เกตุสนอง
2. นายภานุรัตน์  ดีชื่น
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายจักรกริช  โพธิวงษ์
2. เด็กชายนัทถพงษ์  ตรีมุข
3. เด็กชายมินทร์ธาดา  ยอดจาน
 
1. นายปิยะรัตน์  เกตุสนอง
2. นายภานุรัตน์  ดีชื่น
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงดวงใจ  บุญตา
2. เด็กชายทัตพล  ปานทั่ง
3. เด็กชายผดุงศักดิ์  อ้ายนกเขา
4. เด็กชายพิสิทธิ์  เนาวะศรี
5. เด็กชายลัทธพล  สุวรรณรัตน์
6. เด็กชายสุจินดา  จูยอด
 
1. นายภานุรัตน์  ดีชื่น
2. นางสุนีย์  อินทศร
3. นางบุษรินทร์   พิมพ์ศร
 
16 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงจิรานันท์  กองหนุน
2. เด็กหญิงนภัสสร  จันมา
 
1. นางสาวกมลพร  แซ่ลิ้ม
2. นางชไมพร  วังเย็น
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจันทิมา  เปสูงเนิน
2. เด็กชายจุลินทร์  ทองกล่ำ
3. เด็กชายสรสิทธิ์  บงสันเที๊ยะ
 
1. นางสาวสีม่วง  ศรธรรมลี
2. นางบุษรินทร์  พิมพ์ศร
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนัทธพงษ์  แขมคำ
2. เด็กชายพลภัทร  จันทรา
3. เด็กชายสาธิต  งามศรี
 
1. นางสาวสีม่วง  ศรธรรมลี
2. นางสาวฐานดา  แผนไพริน