สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงสุพัตชา  นาฬิกา
 
1. นางสาวบุญมี  ทองอุ่นเรือน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 33 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ยศต๊ะสา
 
1. นางสาวบุญมี  ทองอุ่นเรือน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 1. เด็กชายธีรศักดิ์  รางแดง
 
1. นายอมฤทธิ์  ยาวศิริ
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 19 1. เด็กชายธีรวัฒน์  จินาพุก
2. เด็กหญิงศุภนุช  ยาวศิริ
3. เด็กหญิงอนุชิดา  วงษ์สามารถ
 
1. นางสาววิชชุตา  พรดุสิต