สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงสุพัตชา  นาฬิกา
 
1. นางสาวบุญมี  ทองอุ่นเรือน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงวันเวฬา  จำปา
 
1. นายอมฤทธิ์  ยาวศิริ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 28.68 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายสถาพร  ดวงน้อย
2. เด็กชายสุรกานต์  สีไพร
 
1. นายอมฤทธิ์  ยาวศิริ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 33 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ยศต๊ะสา
 
1. นางสาวบุญมี  ทองอุ่นเรือน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 1. เด็กชายธีรศักดิ์  รางแดง
 
1. นายอมฤทธิ์  ยาวศิริ
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 7 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ดวงน้อย
2. เด็กหญิงปทิตา  ทองพันธ์
3. เด็กหญิงวิยาดา  วงศ์สามารถ
 
1. นางสาววิชชุตา  พรดุสิต
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 19 1. เด็กชายธีรวัฒน์  จินาพุก
2. เด็กหญิงศุภนุช  ยาวศิริ
3. เด็กหญิงอนุชิดา  วงษ์สามารถ
 
1. นางสาววิชชุตา  พรดุสิต