สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงสิริยากร  ดำริห์ชอบ
 
1. นางศิริภาร์  กุศลวงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทัศนัย  อินทศร
2. เด็กชายสุรวุฒิ  มณีธรรม
 
1. นายนิรัญ  ฉิมเพชร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชพร  ศรีอุทัย
2. เด็กหญิงจิระภัทร  แซ่จิว
3. เด็กหญิงชาลินี  โสจันทร์
4. เด็กหญิงปริฉัตร  เมนกุล
5. เด็กหญิงปุญนุช  พองคำ
 
1. นางเรณุกา  ผูกจันอัด
2. นายทำนุ  อ้นประเสริฐ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานดาวรรณ  ฉัตรขจรพันธุ์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  คงปิติ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประภูสี
4. เด็กหญิงสุกานดา  เพียรสมบัติ
5. เด็กหญิงไพลิน  สุวรรณทา
 
1. นางสาวสุกัญญา  วิถี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  ปลื้มจิตร
2. เด็กชายนฤชิต  ฉุนรัตน์
3. เด็กหญิงรวีวรรณ  มณีธรรม
4. เด็กหญิงศกุนตลา  บุญมาก
5. เด็กหญิงสิริยากร  ยางนามอินทร์
 
1. นางดัสสนี  สังข์วงษ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญชุบ
2. เด็กหญิงมุจรินทร์  ปานะวงศ์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ลีประโคน
4. เด็กชายสิทธิชัย  รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงสุภาพร  เตียงจันทึก
 
1. นางสุภาพร  มหิทธิบุรินทร์
2. นายโสภณ  พุกพัด
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรัทยาพร  แดงน้อย
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  โตคล้าย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 17 1. เด็กหญิงมาริสา  สีสังข์
 
1. นางพรรณา  แรกขึ้น
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุวารี  คำมูล
 
1. นางสาวสุกัญญา  วิถี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 12 1. เด็กชายธนาวรรณ  เตียงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  สาดี
 
1. นางสุภาพร  มหิทธิบุรินทร์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรินทร  เนตรประจักษ์
 
1. นายฐิติพงศ์  แรกขึ้น
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอลิสา  ค่องหิรัญ
 
1. นายฐิติพงศ์  แรกขึ้น
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  พงษ์ดี
2. เด็กชายณัฐค์นันท์  ทองห่อ
3. เด็กชายอชิรวัฒน์  บัวอินทร์
 
1. นางสาวดลอิสรา  มหาวงษ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  ทะมะ
 
1. นายทศพร  เวียงสมุทร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงลลนา  จันทร์พันธ์
 
1. นายทศพร  เวียงสมุทร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรีพรรณ  สิมสา
 
1. นางชูศรี  วุฒิเสน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปภัสราภรณ์  เหล็กศิริ
 
1. นายทศพร  เวียงสมุทร
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงดลรส  จีราคม
 
1. นางสาวสิริพร  พุกพิกุล
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพรัตน์  สุขตะพงษ์
 
1. นางสาวมนัสสิยา  แจ้งใจบุญ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงดวงกมล  รัตนตุมหิ
 
1. นางสาวสมจิตร  จินาวรณ์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงปรารถนา  คุยสี
2. เด็กหญิงภาสินี  อ้นประเสริฐ
3. เด็กหญิงสายสวรรค์   อินทร์จอหอ
 
1. นางสาวบุญส่ง  หุ่นพงษ์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสสร  เครือโสม
2. เด็กหญิงสุจิตรา  พรรณา
3. เด็กหญิงอภิลัดดา  อภิเนตร
 
1. นางดัสสนี  สังข์วงษ์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  พรมชัย
2. เด็กหญิงกิตติมา   แจ่มสว่าง
3. เด็กหญิงสุนันทา  รุ่มรวย
 
1. นางสาวมนัสสิยา  แจ้งใจบุญ
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์  คงเพชร
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  มังสา
3. เด็กหญิงเรณุมาศ  รสหอม
 
1. นางฉัตรอุมา  เมาฬี
2. นางศิริภาร์  กุศลวงษ์
 
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐิดา  อมรปิยสิริ
2. เด็กหญิงมณีนุช  สินธพวงศานนท์
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทรัพย์มาก
 
1. นางสาววรรณาขวัญ  วงษ์ทอง
 
26 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 82 ทอง 15 1. เด็กหญิงพิชญดา  ประสมทรัพย์
 
1. นางอัญชลี  พระนอนเขตต์