สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงพรวรินทร์  โคบุตร
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  แก้วเปลี่ยนศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงอัจจิมา  ภูเก้าล้วน
 
1. นางวราภรณ์  ชีวกานนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  อ่อนสมบูรณ์
 
1. นางสาวบุญส่ง  หุ่นพงษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชณรัฐ  เบียดขุนทด
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ณคร
3. เด็กหญิงพรพรหม  แซ่ฉั่ว
 
1. นายนิรัญ  ฉิมเพชร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็งภาค
2. เด็กหญิงณรรฑณา  งามมาก
3. เด็กชายณัฐดนัย  สักทอง
4. เด็กหญิงนภสวรรณ  ทับภู
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ส้มไทย
 
1. นายทำนุ  อ้นประเสริฐ
2. นางพรทิพย์  เทียนเนียม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 21 1. เด็กชายภัทรภูมิ  บุญทรง
2. เด็กหญิงวรัญญา  สายโสภา
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  โตคล้าย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 21 1. เด็กชายชัยรัตน์  เสือประสงค์
2. เด็กหญิงปาลิตา  อาปตาคม
 
1. นางสาวปทุมทิพย์  พิมพาภรณ์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกณัฐ  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงธารารัตน์  ศรีผทัย
3. เด็กหญิงบุษรารัตน์  ซึ้งประเสริฐ
4. เด็กหญิงพรทิภา  วิลาวรรณ์
5. เด็กหญิงวิภาพร  บุดสามาลี
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขวัญทอง
7. เด็กหญิงสกุลนา  รุ่งฤทธิ์
8. เด็กหญิงสกุลนา  รุ่งฤทธิ์
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีดาวงศ์
10. เด็กหญิงสุทธิดา  สุขคำ
11. เด็กหญิงสุนัดตา  ทิพย์เนตร
12. เด็กหญิงอรุณฉาย  เสือนุ่ม
13. เด็กหญิงอัญชลีพร  วณิชฒนวรชัย
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชิตสูงเนิน
15. เด็กหญิงเชษฐธิดา  พันแดง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  กางรัมย์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุนิสา  ชิตสูงเนิน
2. เด็กหญิงเนตรนภา  นิลคำภีร์
 
1. นางพรรณา  แรกขึ้น
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงกษมพร  ไทรย์ทอง
 
1. นายฐิติพงศ์  แรกขึ้น
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สิมสา
 
1. นางชูศรี  วุฒิเสน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  ปริญญานุกูลวงศ์
 
1. นายทศพร  เวียงสมุทร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงหฤทัย  โคตรมณี
 
1. นายทศพร  เวียงสมุทร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศรีสังข์
 
1. นางชูศรี  วุฒิเสน
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงสะลิสา  มาสดับ
 
1. นางประไพ  ศรีเกษม
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงน้ำฝน  หงันเปี่ยม
2. เด็กหญิงปาริชาติ  อนันตชัย
 
1. นายอุทัย  เผียนสันเทียะ
 
17 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรสุวรรณ์
 
1. นางอุมาพร  รุ่งเรือง
 
18 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงทักษอร  เพ็งภาค
2. เด็กหญิงน้ำเหนือ  ภู่ไพฑูรย์
3. เด็กหญิงอภิสรา  หอมจิตร
 
1. นางนิธิกานต์  พิราชัย