สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายธีรภัทร  โยกเกณทร์
2. เด็กชายรัชชานนท์  หอมจิตร
 
1. นายธนวิชญ์  จิตรเที่ยง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  หินกลม
 
1. นายฐิติพงศ์  แรกขึ้น
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายภูเบศ  ต๋องเรียน
 
1. นางประไพ  ศรีเกษม
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกิตติรัตน์  พลโต
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  โพนโต
 
1. นางสาวปรียาพร  โพธิรินทร์
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายพลวัฒน์  ขาวสะอาด
2. เด็กชายภูมิกรณ์  บุญมาก
 
1. นายศุภฤกษ์  จันทร์นุ่ม
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  จันเขียว
2. เด็กชายเทพมงคล  ถนอมศรี
 
1. นายอุทัย  เผียนสันเทียะ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชนิดาพร  สิงห์ภักดี
2. เด็กหญิงธนภร  ดวงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงนฤมล  วงษ์ตาแสง
 
1. นางอังสนา  หนูทรัพย์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายจิราพงษ์  เทพนม
2. เด็กชายภคิน  ปัญญาศิริวัฒน์
3. เด็กชายอริยะ  คงเพ็ชร
 
1. นางอังสนา  หนูทรัพย์