สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงฌนิชา  คำสี
 
1. นางศิริภาร์  กุศลวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  ทองอิ่ม
 
1. นางราตรี  ภู่ภักดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชัฎชนิดา  เอี่ยมศิริ
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  แก้วเปลี่ยนสี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิราวัลย์  คุ้มแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติภาภัทร์  จูเจ๊ก
 
1. นายสราวุธ  สมเพียร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงเดือนวิสาข์  ดีอินทร์
 
1. นางนันทนี  กุลชูศักดิ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงขจีวรรณ  หอมขจร
 
1. นางอรวรรณ  นุชนา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  กุหลาบ
 
1. นายปรีชา  เพ็งศรี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายจารุกิตต์  เหมือนสิงห์
 
1. นางนันทนี  กุลชูศักดิ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธนโชติ  ปองเกษม
 
1. นางสาวปัทมา  ทัพพันธุ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคฑาวุธ  หากวี
 
1. นายอัตถภูมิ  นราภิยวัฒน์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนันทิชา  จงจิตร์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  อินทร์ตา
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ช่างเก็บ
 
1. นายนิรัญ  ฉิมเพชร
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกันทิมา  นาคเกิด
2. เด็กหญิงกีรติ  แรงมูลพฤกษ์
 
1. นางสมคิด  สุวรรณเนตร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายทิวากร  ภักดีวงษา
 
1. นายธนวิชญ์  จิตรเที่ยง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายหรรษรักษ์  ทรัพย์สินโยธิน
 
1. นางสาวสิริพร  พุกพิกุล
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายคมสัน  ฟักปัญญา
 
1. นางพเยาว์  เชี่ยวเชิงงาน
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสิริพล  สุราวุธ
 
1. นางพเยาว์  เชี่ยวเชิงงาน
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ผสม
 
1. นางสาวสมจิตร  จินาวรณ์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนวพร  ศรีสมุทร
2. เด็กหญิงพิรารัตน์  พานทอง
 
1. นางสาวมนัสสิยา  แจ้งใจบุญ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายธนชัย  สีสว่าง
2. เด็กชายนครินทร์  จันทร์จิระ
3. เด็กชายพัชรพล  บุญประเสริฐ
4. เด็กชายภัทรกร  การจุลศรี
5. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีสงคราม
6. เด็กชายวัชรพงศ์  ทองเหลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิชัย  เกียรติ์ทวีมั่นคง
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจิตรา  เรืองยุบล
2. เด็กชายธีรศักดิ์  บิณฑโก
 
1. นายอุทัย  เผียนสันเทียะ
 
21 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงนันทิชา  จงจิตร์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  อินทร์ถา
 
1. นายศุภฤกษ์  จันทร์นุ่ม