สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงพรวรินทร์  โคบุตร
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  แก้วเปลี่ยนศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงอัจจิมา  ภูเก้าล้วน
 
1. นางวราภรณ์  ชีวกานนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงฌนิชา  คำสี
 
1. นางศิริภาร์  กุศลวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  ทองอิ่ม
 
1. นางราตรี  ภู่ภักดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงสิริยากร  ดำริห์ชอบ
 
1. นางศิริภาร์  กุศลวงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชัฎชนิดา  เอี่ยมศิริ
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  แก้วเปลี่ยนสี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  อ่อนสมบูรณ์
 
1. นางสาวบุญส่ง  หุ่นพงษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  ผิวขำ
 
1. นางนิภา  ดงปาลี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิราวัลย์  คุ้มแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติภาภัทร์  จูเจ๊ก
 
1. นายสราวุธ  สมเพียร
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงเดือนวิสาข์  ดีอินทร์
 
1. นางนันทนี  กุลชูศักดิ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงขจีวรรณ  หอมขจร
 
1. นางอรวรรณ  นุชนา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  กุหลาบ
 
1. นายปรีชา  เพ็งศรี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายจารุกิตต์  เหมือนสิงห์
 
1. นางนันทนี  กุลชูศักดิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธนโชติ  ปองเกษม
 
1. นางสาวปัทมา  ทัพพันธุ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคฑาวุธ  หากวี
 
1. นายอัตถภูมิ  นราภิยวัฒน์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนันทิชา  จงจิตร์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  อินทร์ตา
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ช่างเก็บ
 
1. นายนิรัญ  ฉิมเพชร
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายก้องกิดากร  เดชเฟื่อง
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  เสือนุ่ม
3. เด็กชายธีระพัฒน์  พรมรัตนะ
 
1. นายนิรัญ  ฉิมเพชร
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชณรัฐ  เบียดขุนทด
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ณคร
3. เด็กหญิงพรพรหม  แซ่ฉั่ว
 
1. นายนิรัญ  ฉิมเพชร
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทัศนัย  อินทศร
2. เด็กชายสุรวุฒิ  มณีธรรม
 
1. นายนิรัญ  ฉิมเพชร
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชพร  ศรีอุทัย
2. เด็กหญิงจิระภัทร  แซ่จิว
3. เด็กหญิงชาลินี  โสจันทร์
4. เด็กหญิงปริฉัตร  เมนกุล
5. เด็กหญิงปุญนุช  พองคำ
 
1. นางเรณุกา  ผูกจันอัด
2. นายทำนุ  อ้นประเสริฐ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็งภาค
2. เด็กหญิงณรรฑณา  งามมาก
3. เด็กชายณัฐดนัย  สักทอง
4. เด็กหญิงนภสวรรณ  ทับภู
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ส้มไทย
 
1. นายทำนุ  อ้นประเสริฐ
2. นางพรทิพย์  เทียนเนียม
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานดาวรรณ  ฉัตรขจรพันธุ์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  คงปิติ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประภูสี
4. เด็กหญิงสุกานดา  เพียรสมบัติ
5. เด็กหญิงไพลิน  สุวรรณทา
 
1. นางสาวสุกัญญา  วิถี
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  ปลื้มจิตร
2. เด็กชายนฤชิต  ฉุนรัตน์
3. เด็กหญิงรวีวรรณ  มณีธรรม
4. เด็กหญิงศกุนตลา  บุญมาก
5. เด็กหญิงสิริยากร  ยางนามอินทร์
 
1. นางดัสสนี  สังข์วงษ์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญชุบ
2. เด็กหญิงมุจรินทร์  ปานะวงศ์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ลีประโคน
4. เด็กชายสิทธิชัย  รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงสุภาพร  เตียงจันทึก
 
1. นางสุภาพร  มหิทธิบุรินทร์
2. นายโสภณ  พุกพัด
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรัทยาพร  แดงน้อย
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  โตคล้าย
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 17 1. เด็กหญิงมาริสา  สีสังข์
 
1. นางพรรณา  แรกขึ้น
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุวารี  คำมูล
 
1. นางสาวสุกัญญา  วิถี
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 21 1. เด็กชายภัทรภูมิ  บุญทรง
2. เด็กหญิงวรัญญา  สายโสภา
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  โตคล้าย
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 21 1. เด็กชายชัยรัตน์  เสือประสงค์
2. เด็กหญิงปาลิตา  อาปตาคม
 
1. นางสาวปทุมทิพย์  พิมพาภรณ์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 12 1. เด็กชายธนาวรรณ  เตียงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  สาดี
 
1. นางสุภาพร  มหิทธิบุรินทร์
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกณัฐ  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงธารารัตน์  ศรีผทัย
3. เด็กหญิงบุษรารัตน์  ซึ้งประเสริฐ
4. เด็กหญิงพรทิภา  วิลาวรรณ์
5. เด็กหญิงวิภาพร  บุดสามาลี
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขวัญทอง
7. เด็กหญิงสกุลนา  รุ่งฤทธิ์
8. เด็กหญิงสกุลนา  รุ่งฤทธิ์
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีดาวงศ์
10. เด็กหญิงสุทธิดา  สุขคำ
11. เด็กหญิงสุนัดตา  ทิพย์เนตร
12. เด็กหญิงอรุณฉาย  เสือนุ่ม
13. เด็กหญิงอัญชลีพร  วณิชฒนวรชัย
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชิตสูงเนิน
15. เด็กหญิงเชษฐธิดา  พันแดง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  กางรัมย์
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุนิสา  ชิตสูงเนิน
2. เด็กหญิงเนตรนภา  นิลคำภีร์
 
1. นางพรรณา  แรกขึ้น
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกันทิมา  นาคเกิด
2. เด็กหญิงกีรติ  แรงมูลพฤกษ์
 
1. นางสมคิด  สุวรรณเนตร
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายทิวากร  ภักดีวงษา
 
1. นายธนวิชญ์  จิตรเที่ยง
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรินทร  เนตรประจักษ์
 
1. นายฐิติพงศ์  แรกขึ้น
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงกษมพร  ไทรย์ทอง
 
1. นายฐิติพงศ์  แรกขึ้น
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอลิสา  ค่องหิรัญ
 
1. นายฐิติพงศ์  แรกขึ้น
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายธีรภัทร  โยกเกณทร์
2. เด็กชายรัชชานนท์  หอมจิตร
 
1. นายธนวิชญ์  จิตรเที่ยง
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  หินกลม
 
1. นายฐิติพงศ์  แรกขึ้น
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  พงษ์ดี
2. เด็กชายณัฐค์นันท์  ทองห่อ
3. เด็กชายอชิรวัฒน์  บัวอินทร์
 
1. นางสาวดลอิสรา  มหาวงษ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สิมสา
 
1. นางชูศรี  วุฒิเสน
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  ปริญญานุกูลวงศ์
 
1. นายทศพร  เวียงสมุทร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงหฤทัย  โคตรมณี
 
1. นายทศพร  เวียงสมุทร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศรีสังข์
 
1. นางชูศรี  วุฒิเสน
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมลชนก  วงษ์วิริยานุกฤต
 
1. นางชูศรี  วุฒิเสน
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  ทะมะ
 
1. นายทศพร  เวียงสมุทร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงลลนา  จันทร์พันธ์
 
1. นายทศพร  เวียงสมุทร
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรีพรรณ  สิมสา
 
1. นางชูศรี  วุฒิเสน
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชัยวุฒิ  สิงโหง
 
1. นายทศพร  เวียงสมุทร
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปภัสราภรณ์  เหล็กศิริ
 
1. นายทศพร  เวียงสมุทร
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงดลรส  จีราคม
 
1. นางสาวสิริพร  พุกพิกุล
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายภูเบศ  ต๋องเรียน
 
1. นางประไพ  ศรีเกษม
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ผสม
 
1. นางสาวสมจิตร  จินาวรณ์
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายหรรษรักษ์  ทรัพย์สินโยธิน
 
1. นางสาวสิริพร  พุกพิกุล
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายคมสัน  ฟักปัญญา
 
1. นางพเยาว์  เชี่ยวเชิงงาน
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพรัตน์  สุขตะพงษ์
 
1. นางสาวมนัสสิยา  แจ้งใจบุญ
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงสะลิสา  มาสดับ
 
1. นางประไพ  ศรีเกษม
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงดวงกมล  รัตนตุมหิ
 
1. นางสาวสมจิตร  จินาวรณ์
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสิริพล  สุราวุธ
 
1. นางพเยาว์  เชี่ยวเชิงงาน
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ผสม
 
1. นางสาวสมจิตร  จินาวรณ์
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนวพร  ศรีสมุทร
2. เด็กหญิงพิรารัตน์  พานทอง
 
1. นางสาวมนัสสิยา  แจ้งใจบุญ
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายธนชัย  สีสว่าง
2. เด็กชายนครินทร์  จันทร์จิระ
3. เด็กชายพัชรพล  บุญประเสริฐ
4. เด็กชายภัทรกร  การจุลศรี
5. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีสงคราม
6. เด็กชายวัชรพงศ์  ทองเหลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิชัย  เกียรติ์ทวีมั่นคง
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงปรารถนา  คุยสี
2. เด็กหญิงภาสินี  อ้นประเสริฐ
3. เด็กหญิงสายสวรรค์   อินทร์จอหอ
 
1. นางสาวบุญส่ง  หุ่นพงษ์
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสสร  เครือโสม
2. เด็กหญิงสุจิตรา  พรรณา
3. เด็กหญิงอภิลัดดา  อภิเนตร
 
1. นางดัสสนี  สังข์วงษ์
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  พรมชัย
2. เด็กหญิงกิตติมา   แจ่มสว่าง
3. เด็กหญิงสุนันทา  รุ่มรวย
 
1. นางสาวมนัสสิยา  แจ้งใจบุญ
 
66 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจิตรา  เรืองยุบล
2. เด็กชายธีรศักดิ์  บิณฑโก
 
1. นายอุทัย  เผียนสันเทียะ
 
67 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกิตติรัตน์  พลโต
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  โพนโต
 
1. นางสาวปรียาพร  โพธิรินทร์
 
68 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญจันทร์
2. เด็กชายปฏิภาณ  ภาโสม
 
1. นายอุทัย  เผียนสันเทียะ
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงนันทิชา  จงจิตร์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  อินทร์ถา
 
1. นายศุภฤกษ์  จันทร์นุ่ม
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงน้ำฝน  หงันเปี่ยม
2. เด็กหญิงปาริชาติ  อนันตชัย
 
1. นายอุทัย  เผียนสันเทียะ
 
71 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายพลวัฒน์  ขาวสะอาด
2. เด็กชายภูมิกรณ์  บุญมาก
 
1. นายศุภฤกษ์  จันทร์นุ่ม
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  จันเขียว
2. เด็กชายเทพมงคล  ถนอมศรี
 
1. นายอุทัย  เผียนสันเทียะ
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชนิดาพร  สิงห์ภักดี
2. เด็กหญิงธนภร  ดวงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงนฤมล  วงษ์ตาแสง
 
1. นางอังสนา  หนูทรัพย์
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายจิราพงษ์  เทพนม
2. เด็กชายภคิน  ปัญญาศิริวัฒน์
3. เด็กชายอริยะ  คงเพ็ชร
 
1. นางอังสนา  หนูทรัพย์
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์  คงเพชร
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  มังสา
3. เด็กหญิงเรณุมาศ  รสหอม
 
1. นางฉัตรอุมา  เมาฬี
2. นางศิริภาร์  กุศลวงษ์
 
76 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรสุวรรณ์
 
1. นางอุมาพร  รุ่งเรือง
 
77 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐิดา  อมรปิยสิริ
2. เด็กหญิงมณีนุช  สินธพวงศานนท์
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทรัพย์มาก
 
1. นางสาววรรณาขวัญ  วงษ์ทอง
 
78 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงทักษอร  เพ็งภาค
2. เด็กหญิงน้ำเหนือ  ภู่ไพฑูรย์
3. เด็กหญิงอภิสรา  หอมจิตร
 
1. นางนิธิกานต์  พิราชัย
 
79 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 82 ทอง 15 1. เด็กหญิงพิชญดา  ประสมทรัพย์
 
1. นางอัญชลี  พระนอนเขตต์