สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญรักษา
 
1. นางสาววันทนีย์  หวังศิริ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิดาพร  ถูกธรรม
2. เด็กหญิงณัฐดา  พันธ์หนองบัว
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อินปุย
 
1. นางสุพัตรา  ศรีจันทร์
2. นางยุภาพร  ด้วงโต้ด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  หาญณรงค์
2. เด็กหญิงอันนา  ศรีคร่ำ
 
1. นางพัชรี  หุ่นเจริญ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไทยถนอม
2. เด็กชายปฎิภาณ  ไพยพัตร
 
1. นางยุภาพร  ด้วงโต้ด
2. นางสุพัตรา  ศรีจันทร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนายุทธ  เกเย็น
2. เด็กชายธรรมนูญ  อินปุย
3. เด็กชายรัฐชสินทร์  ทิพวรรณ์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  โฉมศรี
5. เด็กหญิงเต็มศิริ  คำภาพัก
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ภูมลา
2. นายวิเชียร  ศรีเชียงสา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงพันพัสสา  สุขเกษม
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จิ๋วแก้ว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิชญุตม์  ญาณปัญญา
2. เด็กชายอรรถชัย  สุวรรณบุตร
3. เด็กชายอรรถพร  จอมป้อ
 
1. นางสาวนวลจันทร์  สุนทรสนิท
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัชพงษ์  บุตรทา
2. เด็กหญิงสุชาดา  ปู่ตาแสง
3. เด็กหญิงสุนิสา  อ่อนศรี
4. เด็กหญิงอุไรทิพย์  วงศ์สง่า
5. เด็กชายอเนก  พลเดช
 
1. นางสุมาลี  ภู่ธงแก้ว
2. นางสาวณัฐธิดา  ภูมลา
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  สอนดา
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  แดงดอน
3. เด็กชายเดชา  สายแปง
 
1. นางปัฐมารัตน์  อุปจันแพงวงศ์