สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71 เงิน 21 1. เด็กหญิงศุภกานต์  บัวชม
 
1. นางวาสนา  เฉลยวิมาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 16 1. เด็กหญิงชลดา  สุวรรณรี
 
1. นายวิเชียร  ศรีเชียงสา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงลัคนา  ยิ้มละมัย
 
1. นางวาสนา  เฉลยวิมาน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพนิดา  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงอริศรา  นวนแก้ว
 
1. นางวาสนา  เฉลยวิมาน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีจั่ว
 
1. นางสาวสายนที  ผัดใจ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.66 เงิน 26 1. เด็กหญิงปาณิสรา  จารีรัตน์
 
1. นายเจษฎา  ลำลึก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ปิ่นโตนด
 
1. นางสาวนวลจันทร์  สุนทรสนิท