สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงรัตนา  มากสูงเนิน
 
1. นางวาสนา  เฉลยวิมาน
 
2 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนิดา  โกสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  โพธิ์ทอง
 
1. นางอัมพร  จันทร์มณี
2. นางสาวศรัญญา  ศรีพัชรรุ่งเรือง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพรชิตา  แสงนาทร
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ภาษี
 
1. นางปัฐมารัตน์  อุปจันแพงวงศ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชนกานต์  บุตรกะศก
2. เด็กหญิงพรนิภา  แช่มภู
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  แนวประเสริฐ
4. เด็กหญิงศศิกมล  ศรีสุข
5. เด็กชายอนุชิต  สิทธิโน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จิ๋วแก้ว
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 45 1. เด็กหญิงดวงพร  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงสญารัตน์  สามารถ
 
1. นายธนะสิทธิ์  ปิยวัชรฐิติโชติ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวาสนา  ตุ่มนาค
2. เด็กหญิงแสงมณี  ก้อนน่วม
 
1. นางสาวนวลจันทร์  สุนทรสนิท
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  เกนขุนทด
 
1. นางสุนทรี  แทนพลกรัง
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกัลยาพร  ปามุทา
2. เด็กหญิงภัทรพร  ไวยกูล
 
1. นายวีระ  แต้ภักดี