สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุุธิตา  คล้องช้าง
 
1. นายวิเชียร  ศรีเชียงสา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงราตรี  จันทร์ศรี
 
1. นางพรรณี  สุวรรณวิชนีย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรนภา  พงษ์พัฒน์
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ปั้นเทียน
 
1. นายวิเชียร  ศรีเชียงสา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัชชา  บุญรักษา
 
1. นางพัชรี  หุ่นเจริญ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจิราภา  มธุรส
 
1. นางยุภาพร  ด้วงโต้ด
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์ป้อม
2. เด็กหญิงปริศนา  เพ็ชรธรรมรงค์
3. เด็กหญิงสุพรรณ  พันชนะ
 
1. นางสาวศรัญญา  ศรีพัชรรุ่งเรือง
2. นางอัมพร  จันทร์มณี
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 14 1. นางสาวราวรรณ  จันทชม
2. นางสาวสุดารัตน์  เค้าแก้ว
 
1. นายพิชัย  จำนงค์หมู่
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวีรภัทร  ไชยมงคล
 
1. นางณิชนันท์  วงแวง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายสุรกานต์  แสงนาทร
 
1. นางวิรัลพัชร์  แป้นเชื้อ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทา
 
1. นางสุนทรี  แทนพลกรัง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  วัฒนาถาวรวงศ์
 
1. นางวิรัลพัชร์  แป้นเชื้อ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายบุญส่ง  เหล่าผง
2. เด็กชายสุกฤษ  แสงนาทร
 
1. นางณิชนันท์  วงแวง
2. นางสุนทรี  แทนพลกรัง