สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญรักษา
 
1. นางสาววันทนีย์  หวังศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71 เงิน 21 1. เด็กหญิงศุภกานต์  บัวชม
 
1. นางวาสนา  เฉลยวิมาน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุุธิตา  คล้องช้าง
 
1. นายวิเชียร  ศรีเชียงสา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงราตรี  จันทร์ศรี
 
1. นางพรรณี  สุวรรณวิชนีย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงรัตนา  มากสูงเนิน
 
1. นางวาสนา  เฉลยวิมาน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 16 1. เด็กหญิงชลดา  สุวรรณรี
 
1. นายวิเชียร  ศรีเชียงสา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงลัคนา  ยิ้มละมัย
 
1. นางวาสนา  เฉลยวิมาน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพนิดา  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงอริศรา  นวนแก้ว
 
1. นางวาสนา  เฉลยวิมาน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรนภา  พงษ์พัฒน์
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ปั้นเทียน
 
1. นายวิเชียร  ศรีเชียงสา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัชชา  บุญรักษา
 
1. นางพัชรี  หุ่นเจริญ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจิราภา  มธุรส
 
1. นางยุภาพร  ด้วงโต้ด
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิดาพร  ถูกธรรม
2. เด็กหญิงณัฐดา  พันธ์หนองบัว
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อินปุย
 
1. นางสุพัตรา  ศรีจันทร์
2. นางยุภาพร  ด้วงโต้ด
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  หาญณรงค์
2. เด็กหญิงอันนา  ศรีคร่ำ
 
1. นางพัชรี  หุ่นเจริญ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไทยถนอม
2. เด็กชายปฎิภาณ  ไพยพัตร
 
1. นางยุภาพร  ด้วงโต้ด
2. นางสุพัตรา  ศรีจันทร์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุรเสกข์  บุษรา
 
1. นางสุพัตรา  ศรีจันทร์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์ป้อม
2. เด็กหญิงปริศนา  เพ็ชรธรรมรงค์
3. เด็กหญิงสุพรรณ  พันชนะ
 
1. นางสาวศรัญญา  ศรีพัชรรุ่งเรือง
2. นางอัมพร  จันทร์มณี
 
17 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนิดา  โกสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  โพธิ์ทอง
 
1. นางอัมพร  จันทร์มณี
2. นางสาวศรัญญา  ศรีพัชรรุ่งเรือง
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพรชิตา  แสงนาทร
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ภาษี
 
1. นางปัฐมารัตน์  อุปจันแพงวงศ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชนกานต์  บุตรกะศก
2. เด็กหญิงพรนิภา  แช่มภู
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  แนวประเสริฐ
4. เด็กหญิงศศิกมล  ศรีสุข
5. เด็กชายอนุชิต  สิทธิโน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จิ๋วแก้ว
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนายุทธ  เกเย็น
2. เด็กชายธรรมนูญ  อินปุย
3. เด็กชายรัฐชสินทร์  ทิพวรรณ์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  โฉมศรี
5. เด็กหญิงเต็มศิริ  คำภาพัก
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ภูมลา
2. นายวิเชียร  ศรีเชียงสา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีจั่ว
 
1. นางสาวสายนที  ผัดใจ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.66 เงิน 26 1. เด็กหญิงปาณิสรา  จารีรัตน์
 
1. นายเจษฎา  ลำลึก
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงพันพัสสา  สุขเกษม
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จิ๋วแก้ว
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 45 1. เด็กหญิงดวงพร  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงสญารัตน์  สามารถ
 
1. นายธนะสิทธิ์  ปิยวัชรฐิติโชติ
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 14 1. นางสาวราวรรณ  จันทชม
2. นางสาวสุดารัตน์  เค้าแก้ว
 
1. นายพิชัย  จำนงค์หมู่
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ปิ่นโตนด
 
1. นางสาวนวลจันทร์  สุนทรสนิท
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวาสนา  ตุ่มนาค
2. เด็กหญิงแสงมณี  ก้อนน่วม
 
1. นางสาวนวลจันทร์  สุนทรสนิท
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิชญุตม์  ญาณปัญญา
2. เด็กชายอรรถชัย  สุวรรณบุตร
3. เด็กชายอรรถพร  จอมป้อ
 
1. นางสาวนวลจันทร์  สุนทรสนิท
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัชพงษ์  บุตรทา
2. เด็กหญิงสุชาดา  ปู่ตาแสง
3. เด็กหญิงสุนิสา  อ่อนศรี
4. เด็กหญิงอุไรทิพย์  วงศ์สง่า
5. เด็กชายอเนก  พลเดช
 
1. นางสุมาลี  ภู่ธงแก้ว
2. นางสาวณัฐธิดา  ภูมลา
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวีรภัทร  ไชยมงคล
 
1. นางณิชนันท์  วงแวง
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายสุรกานต์  แสงนาทร
 
1. นางวิรัลพัชร์  แป้นเชื้อ
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทา
 
1. นางสุนทรี  แทนพลกรัง
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  วัฒนาถาวรวงศ์
 
1. นางวิรัลพัชร์  แป้นเชื้อ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  เกนขุนทด
 
1. นางสุนทรี  แทนพลกรัง
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายบุญส่ง  เหล่าผง
2. เด็กชายสุกฤษ  แสงนาทร
 
1. นางณิชนันท์  วงแวง
2. นางสุนทรี  แทนพลกรัง
 
36 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกัลยาพร  ปามุทา
2. เด็กหญิงภัทรพร  ไวยกูล
 
1. นายวีระ  แต้ภักดี
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญชนก  เพ็งสลุง
2. เด็กชายนรินทร์  บัววาศ
3. เด็กหญิงพรรณฤดี  ขันคำยา
 
1. นางสุพัตรา  ศรีจันทร์
2. นายมาโนช  บุญครอบ
 
38 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงอัญญาลิต  พิมพ์จักร
 
1. นางณัฐชา  ศิรินันท์
 
39 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  สอนดา
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  แดงดอน
3. เด็กชายเดชา  สายแปง
 
1. นางปัฐมารัตน์  อุปจันแพงวงศ์