สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรารัตน์  สอนศรี
2. เด็กหญิงณัฐนรี  รังบัดใจ
3. เด็กหญิงพุทธรักษา  เกดสมุทร
4. เด็กหญิงมินตรา  วงษ์ทองคำ
5. เด็กหญิงสุกัญญา   กองเนตร
 
1. นางอุไรวรรณ  สนิทไชย
2. นางเรณู  กองชาญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรรยพร  สมภาวงษ์
2. เด็กหญิงณชา  ใหญ่เมืองปัก
3. เด็กหญิงวรรณวนัช  พันทวี
4. เด็กหญิงอาทิตยา  แสงงาม
5. เด็กหญิงเจนนภา   สมใจ
 
1. นางธีรนุช  ผาสุข
2. นางนพรัตน์   สังข์ทอง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วีระภิญโญ
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เศรษฐศิริโรจน์
3. เด็กชายอานันท์  พลภาณุมาศ
 
1. นางวงเดือน  ตันสังวรณ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงปฏิวัต  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงศศิธร  วงศาโรจน์
3. เด็กหญิงสุธินี  หมื่นกูด
 
1. นางบังอร  อำไพ
2. นางอุไรวรรณ  สนิทไชย
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยกร  บุญเหลือ
2. เด็กชายคริสญา  ครีสเตียนสันร์
 
1. นางนฤมล  ติ้วจันทึก
2. นางอุไรวรรณ  สนิทไชย
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงขวัญรวี  ประมูลสิน
 
1. นางนพรัตน์  สังข์ทอง
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 4 1. เด็กชายยุทธนา  มณีแสง
2. เด็กหญิงวันวิสา  วงษ์คำจันทร์
3. เด็กหญิงเข็มอัปสร  ประสงค์สุข
 
1. นางนิศนารถ  ทองเขียว
2. นางฐิติกานต์  ทิพย์จ้อย
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกณัฐธิชัย  ภู่ระหงษ์
2. เด็กหญิงพีรกานต์  ฝางคำ
3. เด็กหญิงแพรพิไล  บัวเผื่อน
 
1. นางกรรณิการ์  พรหมมินทร์
2. นางรัตติกาล  ตรีปัญญา
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  หาญเกียรติชัย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  บุญเททิน
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพร  ไกรมานพ
 
1. นางยุวดี  สุกใส
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายราเชนทร์  ศรีโสภา
 
1. นางยุวดี  สุกใส
 
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวันชัย  จันอยู่
2. เด็กหญิงสุภาพร  ทองแสง
 
1. นางยุวดี  สุกใส
2. นางศรีวรรณ  มาคุ้ม
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทพงศ์  ศรีเจริญ
2. เด็กชายปิยะพงษ์  ทุ่งโพธิ์
3. เด็กชายพีรพัฒน์   มณี
4. เด็กชายศิริศักดิ์  วงษ์เบาะ
5. เด็กชายศุภชัย  อุ่นจิตร์
6. เด็กชายสันธนา   เอียการนา
7. เด็กชายสิทธิชัย   วัยไฉยา
 
1. นางสาวอาลิษา  ปานาเขียว
2. นางสาวรุ่งฤดี  เรืองเจรญ
3. นางกุลิสรา  ฝั้นนา