สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  คัมภิรา
 
1. นางสาวอาภา  สิงหพงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศุภรัตน์โยธิน
2. เด็กหญิงมานิดา  สุริยะเพ็ญ
 
1. นางบังอร  อำไพ
2. นางอุไรวรรณ  สนิทไชย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  คัมภิรา
 
1. นางชุติกาญจน์  ทองพานิช
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 19 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  มีสมิง
2. เด็กชายภาคภูมิ  รจนา
 
1. นางเรณู   กองชาญ
2. นางชุติกาญจน์   ทองพานิช
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กชายภานุพงษ์  มีแก้ว
2. เด็กหญิงอัญมณี  เทพจันทึก
 
1. นางเรณู  กองชาญ
2. นางอุไรวรรณ   สนิทไชย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 28 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แสงอาทิตย์
 
1. นางวงเดือน  ตันสังวรณ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคศิษฐ์ศักดิ์  พลจันทึก
2. เด็กชายพีรภัทร  ทองสุข
 
1. นางธีรนุช  ผาสุข
2. นางสาวกัลธิวา  เขียวขำ