สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอภิรตา  ยุพาจะโปะ
 
1. นางสาวอาภา  สิงหพงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มาชานนท์
 
1. นางสาวกัลธิวา  เขียวขำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายยงยุทธ  สุริยะเพ็ญ
 
1. นางชุติกาญจน์  ทองพานิช
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายทัตพล  สังขพานิช
 
1. นางสาวกัลธิวา  เขียวขำ
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงมนัสชนก  แสงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงอินทิรา  เกิดที่สุด
 
1. นางธีรนุช  ผาสุข
2. นางนพรัตน์  สังข์ทอง