สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  คัมภิรา
 
1. นางสาวอาภา  สิงหพงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนิตยา  มณีนุษย์
 
1. นางบังอร  อำไพ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจรรยพร  สมภาวงษ์
 
1. นางบังอร  อำไพ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอภิรตา  ยุพาจะโปะ
 
1. นางสาวอาภา  สิงหพงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ยิ้มเกิด
 
1. นางบังอร  อำไพ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศุภรัตน์โยธิน
2. เด็กหญิงมานิดา  สุริยะเพ็ญ
 
1. นางบังอร  อำไพ
2. นางอุไรวรรณ  สนิทไชย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  คัมภิรา
 
1. นางชุติกาญจน์  ทองพานิช
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มาชานนท์
 
1. นางสาวกัลธิวา  เขียวขำ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายยงยุทธ  สุริยะเพ็ญ
 
1. นางชุติกาญจน์  ทองพานิช
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายทัตพล  สังขพานิช
 
1. นางสาวกัลธิวา  เขียวขำ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรารัตน์  สอนศรี
2. เด็กหญิงณัฐนรี  รังบัดใจ
3. เด็กหญิงพุทธรักษา  เกดสมุทร
4. เด็กหญิงมินตรา  วงษ์ทองคำ
5. เด็กหญิงสุกัญญา   กองเนตร
 
1. นางอุไรวรรณ  สนิทไชย
2. นางเรณู  กองชาญ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรรยพร  สมภาวงษ์
2. เด็กหญิงณชา  ใหญ่เมืองปัก
3. เด็กหญิงวรรณวนัช  พันทวี
4. เด็กหญิงอาทิตยา  แสงงาม
5. เด็กหญิงเจนนภา   สมใจ
 
1. นางธีรนุช  ผาสุข
2. นางนพรัตน์   สังข์ทอง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 19 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  มีสมิง
2. เด็กชายภาคภูมิ  รจนา
 
1. นางเรณู   กองชาญ
2. นางชุติกาญจน์   ทองพานิช
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กชายภานุพงษ์  มีแก้ว
2. เด็กหญิงอัญมณี  เทพจันทึก
 
1. นางเรณู  กองชาญ
2. นางอุไรวรรณ   สนิทไชย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 28 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แสงอาทิตย์
 
1. นางวงเดือน  ตันสังวรณ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุภาเพียร
 
1. นางอุไรวรรณ  สนิทไชย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  งอกสุข
2. เด็กหญิงเด็กหญิงจุฑาลักษณ์  มากคำ
 
1. นางวงเดือน  ตันสังวรณ์
2. นางสาวกัลธิวา  เขียวขำ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยกร  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  วีระกุล
 
1. นางอุไรวรรณ  สนิทไชย
2. นางสาวกัลธิวา  เขียวขำ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วีระภิญโญ
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เศรษฐศิริโรจน์
3. เด็กชายอานันท์  พลภาณุมาศ
 
1. นางวงเดือน  ตันสังวรณ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายเกียรติยา  เอี่ยมสุข
 
1. นางสาวสุภัค  ห่วงมณี
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงปฏิวัต  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงศศิธร  วงศาโรจน์
3. เด็กหญิงสุธินี  หมื่นกูด
 
1. นางบังอร  อำไพ
2. นางอุไรวรรณ  สนิทไชย
 
22 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงมนัสชนก  แสงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงอินทิรา  เกิดที่สุด
 
1. นางธีรนุช  ผาสุข
2. นางนพรัตน์  สังข์ทอง
 
23 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคศิษฐ์ศักดิ์  พลจันทึก
2. เด็กชายพีรภัทร  ทองสุข
 
1. นางธีรนุช  ผาสุข
2. นางสาวกัลธิวา  เขียวขำ
 
24 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยกร  บุญเหลือ
2. เด็กชายคริสญา  ครีสเตียนสันร์
 
1. นางนฤมล  ติ้วจันทึก
2. นางอุไรวรรณ  สนิทไชย
 
25 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงดลณภัทรพร  ตระกูลฤกษ์ชัย
2. เด็กหญิงทิชา  บุตรพงษ์
 
1. นางธีรนุช  ผาสุข
2. นางสาวกัลธิวา  เขียวขำ
 
26 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงขวัญรวี  ประมูลสิน
 
1. นางนพรัตน์  สังข์ทอง
 
27 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 4 1. เด็กชายยุทธนา  มณีแสง
2. เด็กหญิงวันวิสา  วงษ์คำจันทร์
3. เด็กหญิงเข็มอัปสร  ประสงค์สุข
 
1. นางนิศนารถ  ทองเขียว
2. นางฐิติกานต์  ทิพย์จ้อย
 
28 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกณัฐธิชัย  ภู่ระหงษ์
2. เด็กหญิงพีรกานต์  ฝางคำ
3. เด็กหญิงแพรพิไล  บัวเผื่อน
 
1. นางกรรณิการ์  พรหมมินทร์
2. นางรัตติกาล  ตรีปัญญา
 
29 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  หาญเกียรติชัย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  บุญเททิน
 
30 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพร  ไกรมานพ
 
1. นางยุวดี  สุกใส
 
31 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายราเชนทร์  ศรีโสภา
 
1. นางยุวดี  สุกใส
 
32 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวันชัย  จันอยู่
2. เด็กหญิงสุภาพร  ทองแสง
 
1. นางยุวดี  สุกใส
2. นางศรีวรรณ  มาคุ้ม
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทพงศ์  ศรีเจริญ
2. เด็กชายปิยะพงษ์  ทุ่งโพธิ์
3. เด็กชายพีรพัฒน์   มณี
4. เด็กชายศิริศักดิ์  วงษ์เบาะ
5. เด็กชายศุภชัย  อุ่นจิตร์
6. เด็กชายสันธนา   เอียการนา
7. เด็กชายสิทธิชัย   วัยไฉยา
 
1. นางสาวอาลิษา  ปานาเขียว
2. นางสาวรุ่งฤดี  เรืองเจรญ
3. นางกุลิสรา  ฝั้นนา
 
34 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายกิตติณรงค์  เขียวรี
2. เด็กหญิงมังกร  โตคะสลัก
 
1. นางธีรนุช  ผาสุข
2. นางศรีวรรณ  มาคุ้ม
 
35 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายพีรพัฒน์  มณี
2. เด็กชายสันธนา  เอียการนา
 
1. นางธีรนุช  ผาสุข
2. นางศรีวรรณ  มาคุ้ม