สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  จาดสุวรรณ์
2. เด็กหญิงจันทมาส  ศรีอินทร์
3. เด็กหญิงปานวดี  สีสาหัต
4. เด็กหญิงอติกานต์  วันทอง
5. เด็กหญิงอนุรักษ์  ขุนพลอย
6. เด็กหญิงไพลิน  สายสุรินทร์
 
1. นายภานพ  มีศรี
2. นางรัชนี  ค่ายสงคราม
3. นางสาวธารทิพย์   เรืองดาว