สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  ภัยนิราศ
 
1. นางนภเกตน์  เชียงทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา  แก่นวิจิตร
 
1. นางสาวเนติกาญจน์  ปักษาศร
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภกิจ  หินซ้อน
2. เด็กชายสมภพ  จินา
3. เด็กชายเทว  พงศ์สุทธิ
 
1. นายปิยะพงษ์  ประดับมุข
2. นางนงค์จิตร  สุบิน
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณฐิกา  แก้วมา
2. เด็กหญิงรดา  เจนสาริกิจ
3. เด็กชายรัฐสิทธิ์  สุขสนิท
 
1. นายปิยะพงษ์  ประดับมุข
2. นางสาวชมัยพร  รัตนมรรคคา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประทานพร  ดอกมะสังข์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เครือสุข
 
1. นางสาวชมัยพร  รัตนมรรคคา
2. นางนงค์จิตร  สุบิน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธินันท์  สิงขรอาจ
2. เด็กหญิงเมทินี  มั่นใจดี
 
1. นางสาวชมัยพร  รัตนมรรคคา
2. นายปิยะพงษ์  ประดับมุข
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  อุทัยกัน
2. เด็กหญิงนพมาศ  ธรรมขันตี
3. เด็กหญิงอาทิติยา  สิมมา
 
1. นางวรุณรัตน์  สลุงอยู่ดาสิริ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  อาจรักษา
 
8 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรพล  สุวรรณคีรี
2. เด็กชายเกรียงไกร  นาเรือง
 
1. นางวรุณรัตน์  สลุงอยู่ดาสิริ
2. นางสาวจันทร์  นาถมทอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธมัง
2. เด็กชายกิตติภูมิ  บุญนิตย์
3. เด็กชายชลสิทธิ์  สุวรรณพิทักษ์
4. เด็กชายชลสิทธิ์  สวนพิกุล
5. เด็กชายดนุสรณ์  แก่นกุหลาบ
6. เด็กชายธีรวัฒน์  สมณะ
7. เด็กชายนาราภัทร  ภู่มาลา
8. เด็กชายบุญพจน์  บัวใหญ่รักษา
9. เด็กชายภูมินทร์  ชัยฉลาด
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  พรมนาถ
11. เด็กชายมาโนช  ทัพพี
12. เด็กชายรัชพล  พัดลม
13. เด็กชายวัฒนชัย  ทองทา
14. เด็กชายวัฒนา  สะอาดศรี
15. เด็กชายวีรยุทธ  มณีวรรณ
16. เด็กชายศราวุทธ  พนมมาตร
17. เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์ศรี
18. เด็กชายสมชาย   แก้วมาลัย
19. เด็กชายอาทิตย์  ชูทอง
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสงสาร
 
1. นายอดุลย์  ผุยวงษ์
2. นางสาวจำปี  เฟื่องวงค์
3. นางสาวเนติกาญจน์  ปักษาศร
4. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
5. นายธนวัตน์  เพื่อมเสม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายชลสิทธิ์  น้อยเมืองเปลือย
 
1. นางสาวจำปี  เฟื่องวงค์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงวันวิสา  หลอดคำ
2. เด็กชายสราวุฒิ  บุญทรง
 
1. นางบังอร  ด่านกระโทก
2. นายประดิษฐ์  ประดับมุข
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กชายพันทกานต์  ฤทธิพันธุ์
2. เด็กหญิงศุทธภา  การินรัตน์
 
1. นางบังอร  ด่านกระโทก
2. นางสาวจำปี  เฟื่องวงค์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  ปิ่นเงิน
2. เด็กหญิงคณิตศร  นุชแก้ว
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ต๊ะย่วน
4. เด็กหญิงจิราวรรณ์  ภู่สุวรรณ์
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โครตสามหมอ
6. เด็กหญิงชลธิชา  บุญมี
7. เด็กหญิงบุษบา  ดวงฤดี
8. เด็กหญิงพรชิตา  เทวรุทธ
9. เด็กหญิงพรสิทธิ์  สภาพดี
10. เด็กหญิงพิชญ์สิณี  สีนวลจันทร์
11. เด็กหญิงวรยา  แก้วหล้า
12. เด็กหญิงวรรณิกา  ไชยสุวรรณ
13. เด็กหญิงสุมินตรา  เบิกบาน
14. เด็กหญิงอรุณวิภา  เครือแตง
15. เด็กหญิงเจตสุดา  พนาวัน
 
1. นางสาวทัศนีย์  ลานสวัสดิ์
2. นายประสิทธิ์  กัญญาเงิน
3. นางสาวประภาภรณ์  วงษ์ทอง
4. นายธนวัตน์  เพื่อมเสม
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพนิดา  ศรีโคต
2. เด็กชายศรัญญู  ทาบรรหาร
 
1. นายสวาท  บัวสกุล
2. นายสุชาติ  พรสินชัย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายทินภัทร  ขำเที่ยง
 
1. นางมาลัย  พรสินชัย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ทองสา
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แน่นอุดร
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายจอมพล  แสงแพง
2. เด็กชายธงชัย  พิมพ์หล่อ
3. เด็กชายมินธดา  อุตสาห์
 
1. นางมาลัย  พรสินชัย
2. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมชาย  ปักษ์ศรี
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภาพร  บัวเขียว
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  พรมมา
 
1. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมชาย  ปักษ์ศรี
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ฤากิจนา
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  นันกระโทก
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ฤากิจนา
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรพินธ์  คชรินทร์
2. เด็กชายคงกระพัน  พงษ์ศิริ
3. เด็กชายจักรพันธ์  ทรัพย์ลาน
4. เด็กหญิงจารุนิภา  พระโพนดก
5. เด็กชายชนวีร์  คัมภีระ
6. เด็กหญิงชลธิชา  ช่วงสำโรง
7. เด็กชายชลสิทธิ์  นันกระโทก
8. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญแก้ว
9. เด็กชายชานนท์  เลี้ยงประเสริฐ
10. เด็กชายณฐกร  ทองจันทร์
11. เด็กหญิงณัฐชา  หอมมาก
12. เด็กหญิงณัฐชา  ฤากิจนา
13. เด็กหญิงทิพย์ประภา  เหมือนจะ
14. เด็กชายนฤพนธ์  ใจอุ่น
15. เด็กชายพงษ์เทพ  พรมมา
16. เด็กหญิงพรชิตา  เทวารุทธ
17. เด็กชายพลกฤต  พยุงตน
18. เด็กหญิงพัชริฎา  บุญมี
19. เด็กชายพัฒนชัย  สิงห์สัมพันธ์
20. เด็กหญิงพิมพา  โพธิ์ทอง
21. เด็กชายพีระพัฒน์  ท้วมวงษ์
22. เด็กหญิงมณีพร  คันทะสอน
23. เด็กชายรุ่งเพชร  ศรีประโค
24. เด็กชายวาทิตย์  ไชยสุระ
25. เด็กหญิงศศิประภา  ชมภูพาน
26. เด็กหญิงศิริพร  พงศรีพันธ์
27. เด็กหญิงศิริพร  ไชยโย
28. เด็กหญิงศิวิมล  ปรนปรือ
29. เด็กชายศุภกิจ  สำลี
30. เด็กชายสมชาย  ปักษ์ศรี
31. เด็กหญิงสมใจ  ลาดเส
32. เด็กหญิงสุพรรษา  แก่นวิจิตร
33. เด็กหญิงหนึ่งกันยา  ภู่สุวรรณ์
34. เด็กชายอนาวิน  ธงทอง
35. เด็กหญิงอรอนงค์  สุหงษ์สา
36. เด็กชายอวิรุทธิ์  วงษ์ศรี
37. เด็กหญิงอัจฉรา  วงษ์เทียน
38. เด็กชายอิทธิพล  พันธุ์ไม้
39. เด็กหญิงเกวลี  ภูมิกองแก้ว
40. เด็กชายไชยภพ  นามสะอาด
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
2. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
3. นายสมศักดิ์  จำศิล
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คุณนาม
 
1. นางสาวเขมิกา  ยินขุนทด
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เกตสว่าง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยะ
3. เด็กชายธนาธิป  คำเรือง
4. เด็กชายพัฒนพงค์  สถิรวัฒนกร
5. เด็กชายฤทธิพงษ์  นิยะนุช
 
1. นางสาวเขมิกา  ยินขุนทด
2. Mrs.Jennilyn F.  Pajarillo
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษฏา  ทองจอก
2. เด็กชายทิชานนท์  จันทะพันธ์
3. เด็กชายภูธนา  แพรศรี
4. เด็กชายรัฐภูมิ  สร้างโศก
5. เด็กชายวัชราภรณ์  วาสุ
6. เด็กชายเขมรัตน์  เข็มทอง
 
1. นายประสิทธิ์  กัญญาเงิน
2. นายธนู  ทันเจริญ
3. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปรนปรือ
2. เด็กชายชาคริส  เล็กทรัพย์
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  ขำเที่ยง
4. เด็กชายทัตตพงษ์  สุขสำราญ
5. เด็กชายพิสิษฐ์  อนงค์นุช
6. เด็กชายภาคิน  กลิ่นขจร
7. เด็กชายภานุวัฒน์  เวียงนนท์
8. เด็กชายวัชระ  คลองทรัพย์
 
1. นายธนวัตน์  เพื่อมเสม
2. นายประสิทธิ์  กัญญาเงิน
3. นางสาวศิริวรรณ  ทุนเพิ่ม
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนศักดิ์  จิตไธสง
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  หยั่งถึง
3. เด็กชายมงคลชัย  คำแก้ว
4. เด็กหญิงลัดดา  ผลานาค
5. เด็กชายวีระพล  อ่อนพร
6. เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์ศรี
7. เด็กชายสิทธิชัย  ภาคบัว
8. เด็กชายอมร  หลอดคำ
9. เด็กหญิงเจนจิรา  ฉิมชาติ
10. เด็กชายไพรัตน์  ประกอบผล
 
1. นางสาวจำปี  เฟื่องวงค์
2. นายประดิษฐ์  ประดับมุข
3. นางสาวประภาภรณ์  วงษ์ทอง
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สาภัคคี
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ธานี
3. เด็กชายอัษฏาวุฒิ  ศรีวงษ์
 
1. นางนภเกตน์  เชียงทอง
2. นางมาลัย  พรสินชัย
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จำปาบุรี
2. เด็กหญิงจรัสศรี  จักษุอินทร์
3. เด็กหญิงสิรินทรา  แทนขุนทด
 
1. นายอดุลย์  ผุยวงษ์
2. นางสาวเนติกาญจน์  ปักษาศร
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตนา  องอาจ
2. เด็กหญิงมนัสวี  ห้วยส้ม
3. เด็กหญิงเกวลี  เกตุนาค
 
1. นางนภเกตน์  เชียงทอง
2. นางนุศรา  โมราบุตร
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกกร  จันทุมมา
2. เด็กหญิงชลันดา  ภัยนิราศ
3. เด็กหญิงพันพัสสา  เครือสุข
 
1. นายอดุลย์  ผุยวงษ์
2. นางสาวเนติกาญจน์  ปักษาศร
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  แก้วเกลี้ยง
2. เด็กชายศักดิ์ดา  จิ้มกระโทก
 
1. นายปิยะพงษ์  ประดับมุข
2. นางสาวชมัยพร  รัตนมรรคคา
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  คงชาญแพทย์
2. เด็กหญิงอาทิติยา  สิมมา
 
1. นางสาวเนติกาญจน์  ปักษาศร
2. นายอดุลย์  ผุยวงษ์
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทินภัทร  ขำเที่ยง
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  คันทะสอน
 
1. นางสาวสุทธิดา  ศรีนวลจันทร์
2. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเมทินี  มั่นใจดี
 
1. นางสาวชมัยพร  รัตนมรรคคา
 
40 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  เมฆรารัตน์
2. เด็กหญิงรัชฎากานต์  มหาวัง
 
1. นางดวงพร  พุ่มมะปราง
2. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
 
41 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉลองศักดิ์  ซื่อตรง
2. เด็กหญิงพัชรพร  หยั่งถึง
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  นาคคูบัว
 
1. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
2. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
 
42 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลชนก  ประชุมจิตร
2. เด็กหญิงลลนา  แผนไพสน
 
1. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
2. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  กลิ่นพยอม
2. เด็กหญิงบัวสอน   เหล่าภู่
3. เด็กหญิงสุกานดา  ทองกิ่ง
4. เด็กหญิงสุพัตรา  เจ้าวรรณ
5. เด็กหญิงอาภาภรณ์  บุตรดี
6. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณโชติ
 
1. นางสาวลัดดา  จรสาย
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พลวงษ์ศา
2. เด็กชายพัสสน  ผลโพด
3. เด็กหญิงเบญญาภา  มานนท์
 
1. นางบังอร  ด่านกระโทก
2. นายประดิษฐ์  ประดับมุข
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญาณี  ธรรมะ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีโสภณ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  มาธิมงคล
 
1. นางสาวลัดดา  จรสาย
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีอุ้ย
2. เด็กหญิงกัญภิรมย์  วงษ์ทำมา
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ลานสวัสดิ์
 
1. นางบังอร  ด่านกระโทก
2. นายประดิษฐ์  ประดับมุข
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลลิตา  เขียวกุล
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  อินทร์น้อย
3. เด็กหญิงเกษรา  กำลัยทอง
 
1. นางชวพร  สุวรรณภูมิ
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐิยา  วงษ์แดง
2. เด็กหญิงเกวลี  เหลาทอง
3. เด็กหญิงเข็มมิหา  สุขสมุทร
 
1. นางชวพร  สุวรรณภูมิ
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงญาณพันธ์  นพขำ
2. เด็กหญิงนรินทร  กันดีลัง
3. เด็กหญิงประกายกานต์  แก้วสุทธา
 
1. นางสุภารัตน์  ดอกมะสังข์
2. นางดวงพร  พุ่มมะปราง
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  โมกขศักดิ์
2. เด็กหญิงกุลนัส  ชาวนาแปน
3. เด็กหญิงพจรินทร์  สุขกสัน
 
1. นางสุภารัตน์  ดอกมะสังข์
2. นางดวงพร  พุ่มมะปราง
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เย็นสุข
2. เด็กหญิงรัตนพร  เจิมนำ
3. เด็กหญิงแพรวา  ฤากิจนา
 
1. นางจำปี  ผ่องญาติ
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมา  ดาวลาย
2. เด็กหญิงนพรัตน์  คนฉลาด
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญเกษม
 
1. นางจำปี  ผ่องญาติ
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภารัตน์  ตั่นเขี้ยว
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  กาวีโย
3. เด็กหญิงอาริษา  อ่างทอง
 
1. นางสาวทิพย์วัลย์  ประภาธรรมณี
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  เรืองจินดา
2. เด็กหญิงบัวชมพู  โชยใจ
3. เด็กหญิงสุชานาถ  จีนกุ่ย
 
1. นางสาวลัดดา  จรสาย
 
55 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  อุตส่าห์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ใจสุวรรณ์
 
56 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงจรัสรวี  มาธิมงคล
2. เด็กหญิงภัทร์นุษา  แซ่แจ๋ว
3. เด็กชายอนุชา  แสงจำรูญ
 
1. นางสาวณัฐรินีย์  ธรรมาโพสพ
2. นางสาวจุฑารัตน์  วันทอง
 
57 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงภิญญดา  โพธิสาร
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  มาธิมงคล
3. เด็กหญิงสะอิน  ผาด
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  วันทอง
2. นางชวพร  สุวรรณภูมิ
 
58 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรพงษ์  จำปีขาว
2. เด็กหญิงศิริพร  ขอวอน
 
1. นางสาวจันทร์  นาถมทอง
2. นางสาวละอองทิพย์  แตงเพ็ง
 
59 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตะวัน  ลุนจักร
 
1. นางมาลัย  พรสินชัย
 
60 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยศกร  สีคุ้ม
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ