สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 76 เงิน 17 1. เด็กหญิงยศวดี  ปานพรหม
 
1. นางนุศรา  โมราบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 24 1. เด็กหญิงสุจิตรา  อาจหาญ
 
1. นางนภเกตน์  เชียงทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ลาสวาย
 
1. นางสมฤดี  หว่างกล่อม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงโยษิตา  สุธรรมรักษ์
 
1. นางนุศรา  โมราบุตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.37 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  คงชาญแพทย์
2. เด็กหญิงอาริญา  หนุนเงิน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฟักปัญญา
 
1. นายอดุลย์  ผุยวงษ์
2. นางสาวเนติกาญจน์  ปักษาศร
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอาทิตย์  แก้วล้อมกาย
2. เด็กชายอานนท์  วัศวงษ์
 
1. นางวรุณรัตน์  สลุงอยู่ดาสิริ
2. นางสาวจันทร์  นาถมทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิตตรา  โชคลาด
2. เด็กหญิงชาน  กิ่งแก้ว
3. เด็กหญิงทัศนีย์  ปานทสูตร
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  อู่สำราญ
5. เด็กหญิงสุนิสา  ไชยมงคล
 
1. นายประดิษฐ์  ประดับมุข
2. นางบังอร  ด่านกระโทก
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กชายชนินทร์  จ่ายแว่น
2. เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีรักษา
3. เด็กชายนราธิป  สีกัน
4. เด็กหญิงนาตาชา  หงษ์โสภา
5. เด็กหญิงโสรญา  ขุมทอง
 
1. นายประดิษฐ์  ประดับมุข
2. นางบังอร  ด่านกระโทก
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  สีหราช
2. เด็กหญิงจิราทิพย์  ปานพรหม
3. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  บุญมา
4. เด็กหญิงสุนีย์  อ่างทอง
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  สำเภาลอย
 
1. นางทิพวรรณ  สู้แค่ชีพ
2. นายประดิษฐ์  ประดับมุข
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.65 เงิน 22 1. เด็กหญิงศตพร  จีนกุ่ย
 
1. นายประดิษฐ์  ประดับมุข
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุขแก้ว
2. เด็กหญิงจันติยา  คำศรี
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  หนุนเงิน
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  ฤทธิจรูญ
5. เด็กหญิงพัชรา  ธิจันดา
6. เด็กหญิงมนิดา  ทาอูฐ
7. เด็กหญิงวรินดา  มียิ่ง
8. เด็กหญิงศุภดา  สมสี
9. เด็กหญิงศุภนุช  สมสี
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรมเพ็ง
 
1. นายประดิษฐ์  ประดับมุข
2. นางทิพวรรณ  สู้แค่ชีพ
3. นางบังอร  ด่านกระโทก
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงกนกพร  สร้างนานอก
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กุลณสมบัติ
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  ท้าวคำศร
4. เด็กหญิงจันทรา  ถิระบุตร
5. เด็กหญิงชนินทร์  ดาศรี
6. เด็กหญิงชลธิชา  หงษ์เวียงจันทร์
7. เด็กชายณัฐพงศ์  เชียงศรี
8. เด็กหญิงบัณฑิตา  เขียวนุช
9. เด็กหญิงปิยะธิดา  มีมาก
10. เด็กหญิงภัทรธิดา  ปานทสูตร
11. เด็กหญิงมริษา  วงษ์สุวรรณ์
12. เด็กหญิงวันทนา  ศิริบุญมา
13. เด็กหญิงอริช  ปานถม
14. เด็กหญิงเกวลิน  ญาติ
15. เด็กหญิงเยาวเรศ  โพธิ์อ้น
 
1. นางสาวทัศนีย์  ลานสวัสดิ์
2. นายประสิทธิ์  กัญญาเงิน
3. นางประภาภรณ์  วงษ์ทอง
4. นายสวาท  บัวสกุล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  เจดีย์
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงอรทัย  สุวรรณโชติ
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงอรดี  กงชุน
 
1. นางมาลัย  พรสินชัย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พวงดอกไม้
2. เด็กหญิงวรัญญา  หาญเหี้ยม
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
2. นายสมศักดิ์  จำศิล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทะมี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เกตุยา
3. เด็กชายไตรเทพ  มานุช
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
2. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กชายวิศรุต  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  พรมมา
 
1. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 77.66 เงิน 4 1. เด็กชายวิศรุต  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 78.01 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุภัค  ขุนศรี
 
1. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงวรรณรดา  ฉันท์ผ่อง
 
1. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  คันทะสอน
 
1. นางสาวสุทธิดา  ศรีนวลจันทร์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วาจารี
2. เด็กหญิงสุริญา  ทิขุนทด
 
1. นางอภิสรา  ตั้งชัยวรรณา
2. นางสาวเขมิกา  ยินขุนทด
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร  เชียงศรี
2. เด็กหญิงสุวิชา  เชยสำโรง
 
1. นางสาวสุทธิดา  ศรีนวลจันทร์
2. นางมาลัย  พรสินชัย
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายฉลองชัย  วงค์อุดดี
2. เด็กชายทวีวัฒน์  สุขเกษม
3. เด็กชายธนภัทร  ธรรมสินธิ์
4. เด็กชายธาดา  แทนขุนทด
5. เด็กชายพัฒนพงษ์  หนุนเงิน
6. เด็กชายไตรภพ  กลักโพธิ์
 
1. นายสุชาติ  พรสินชัย
2. นางสาวอฤทัย  สีหราช
3. นางสาวเสาวลักษณ์  อาจรักษา
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐพร  เชียงศรี
2. เด็กหญิงสุวิชา  เชยสำโรง
 
1. นางสาวสุทธิดา  ศรีนวลจันทร์
2. นางมาลัย  พรสินชัย
 
28 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายธราดล  ภาษี
2. เด็กชายธีรนาถ  ภาษี
 
1. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
2. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
 
29 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญราศรี
2. เด็กชายธนพงษ์  ทาอูด
 
1. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
2. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
 
30 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  อย่างถึง
2. เด็กหญิงคณิตศร  นุชแก้ว
 
1. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
2. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลลดา  มั่นทัพ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  รักไทยบำรุงแสง
3. เด็กชายนิวัตร  เทียนนาวา
 
1. นางสาวทิพย์วัลย์  ประภาธรรมณี
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงน้ำฝน  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงศศิธร  ฉายเพชร
3. เด็กหญิงอภิญญา  นิลมาลา
 
1. นางดวงพร  พุ่มมะปราง
2. นางสาวทิพย์วัลย์  ประภาธรรมณี
 
33 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 71 เงิน 34 1. เด็กหญิงอินทร์นิภา  ขุมทอง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  วันทอง
 
34 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสาวละอองทิพย์  แตงเพ็ง
 
35 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิ่งคูณ  คุ้มภัยพาล
2. เด็กชายธีรกานต์  กสิพล
 
1. นางสาวชมัยพร  รัตนมรรคคา
2. นางสาวละอองทิพย์  แตงเพ็ง