สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงสุชัญญา  มั่งมี
 
1. นางสาวเนติกาญจน์  ปักษาศร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุภาพรรณ  กุลไทย
 
1. นายอดุลย์  ผุยวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์เมือง
2. เด็กหญิงรัตนาวลี  วงษ์แก้ว
 
1. นางนภเกตน์  เชียงทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระภัทร  มานะกุล
 
1. นางนงค์จิตร  สุบิน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 1. เด็กชายจิราวัฒน์  คำระสิงห์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  หมั่นมี
3. เด็กชายพุทธพงษ์  ตากิ่มนอก
 
1. นายรุ่งทิวา  เวสภักตร์
2. นางวรุณรัตน์  สลุงอยู่ดาสิริ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63.67 ทองแดง 8 1. เด็กชายชาคริต  แผ่วพรมราช
2. เด็กชายพีระพัทร  ช่วยสัตว์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์มวย
 
1. นางสาวอฤทัย  สีหราช
2. นางสาวศิริวรรณ  ทุนเพิ่ม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุญธรรม
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  จานนอก
3. เด็กหญิงวิชุดา  วงษ์แก้ว
4. เด็กหญิงสุพัฒณา  พรหมเมศ
5. เด็กหญิงอรดา  อิ่มอ่วม
 
1. นางทิพวรรณ  สู้แค่ชีพ
2. นายประดิษฐ์  ประดับมุข
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงธารรฎา  มะลิอ่อง
 
1. นายธนู  ทันเจริญ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 22 1. เด็กชายพงศกร  แก้วมาลา
2. เด็กหญิงรมย์ธีรา  แผ่นทอง
 
1. นางสุภารัตน์  ดอกมะสังข์
2. นายธนู  ทันเจริญ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรพินธ์  คชรินทร์
2. เด็กหญิงพัชริฎา  บุญมี
 
1. นางสาวประภาภรณ์  วงษ์ทอง
2. นายสุชาติ  พรสินชัย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงบุศรา  พิณญาธกานต์
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสมภพ  สุทธิรัตน์
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปนัดดา  สุขะวัติ
2. เด็กหญิงประภาพร  พันธมัง
 
1. นางมาลัย  พรสินชัย
2. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิติพงษ์  แสงจันทร์อ่อน
2. เด็กชายธงชัย  เทียมเพ็ง
3. เด็กชายเอกภัทร  กุลชนะทวีคูณ
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
2. นายสมศักดิ์  จำศิล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอวิรุทธิ์  วงษ์ศรี
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงทิพย์ประภา  เหมือนจะ
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 67.66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณฐพรรณ  แพงสวัสดิ์
 
1. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายพุทธคุณ  กล่ำประสาท
 
1. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิ่งคูณ  คุ้มภัยพาล
2. เด็กหญิงประทานพร  ดอกมะสังข์
 
1. นางสาวชมัยพร  รัตนมรรคคา
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ช่วงสำโรง
2. เด็กชายสมศักดิ์  แก้วมณี
 
1. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
2. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  พลพาลสังข์
2. เด็กหญิงพนัชกร  หอมสมบัติ
3. เด็กหญิงภิญญดา  สีหราช
 
1. นางสาวทิพย์วัลย์  ประภาธรรมณี
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุตรสุข
2. เด็กหญิงกัณภิรมย์  วงษ์ทำมา
3. เด็กหญิงดาราวดี  ภักขาว
 
1. นางสาวลัดดา  จรสาย
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายศุภนิมิต  สอนเวียง
 
1. นางสาวละอองทิพย์  แตงเพ็ง