สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงศิริพร  แสนศักดา
 
1. นายอดุลย์  ผุยวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรพิมล  ระสุรินทร์
2. เด็กหญิงมินตรา  ชมภูพื้น
 
1. นายอดุลย์  ผุยวงษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายกฤติพงศ์  โพธิ์พงศ์
 
1. นางสาวรุจิรา   อินทร์มณี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ฉิมชาติ
 
1. นางสาวชมัยพร  รัตนมรรคคา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายวิทวัส  ช้างชุ่ม
 
1. นางสาวรุจิรา  อินทร์มณี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริพร  แป้นมั่น
 
1. นางนงค์จิตร  สุบิน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  แก้วเกลี้ยง
 
1. นายปิยะพงษ์  ประดับมุข
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายภานุพงษ์  มีฤาษี
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ก๋งฉิน
3. เด็กชายศุภกานต์  ทรัพย์ลาน
 
1. นางสาวจันทร์  นาถมทอง
2. นางวรุณรัตน์  สลุงอยู่ดาสิริ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 41.35 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายธีรภัทร์  ปมขุนทด
2. เด็กชายเทียนทอง  น้อยจันอัด
 
1. นางสาวจันทร์  นาถมทอง
2. นางวรุณรัตน์  สลุงอยู่ดาสิริ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 40.84 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายจิตรภาณุ  พหลยุทธ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เทวิญญา
 
1. นางวรุณรัตน์  สลุงอยู่ดาสิริ
2. นางสาวจันทร์  นาถมทอง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชัยณรงค์  วงศ์ศิริ
2. เด็กชายศรายุทธ  นิรวมรัมย์
 
1. นางสาวจันทร์  นาถมทอง
2. นางวรุณรัตน์  สลุงอยู่ดาสิริ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 40.58 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณรงค์ชัย  สุภเวชกิจ
2. เด็กชายธีรพิชญ์  ช้างแก้ว
 
1. นางวรุณรัตน์  สลุงอยู่ดาสิริ
2. นางสาวจันทร์  นาถมทอง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 56.2 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกฤษณะ  กองเทพ
2. เด็กชายธนาวุฒิ  พันธ์ทึก
 
1. นางวรุณรัตน์  สลุงอยู่ดาสิริ
2. นางสาวจันทร์  นาถมทอง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลานสวัสดิ์
2. เด็กหญิงดวงกมล  จำปีขาว
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
2. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายสถาพร  เกตุยา
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  ปัดกอง
 
1. นางสมฤดี  หว่างกล่อม
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายวิทวัส  คงนอก
 
1. นางมาลัย  พรสินชัย
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรยา  หัตถนิมิตร
 
1. นางอภิสรา  ตั้งชัยวรรณา
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจักรวาล  บุญมี
 
1. นางสาวสุทธิดา  ศรีนวลจันทร์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภชา  เรืองสาคร
 
1. นางสาวเขมิกา  ยินขุนทด
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  สำเภาลอย
2. เด็กหญิงเกษรา  กำลัยทอง
 
1. นางสาวเขมิกา  ยินขุนทด
2. นางอภิสรา  ตั้งชัยวรรณา
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงรจนา  พรมพิรุณ
2. เด็กหญิงวาสนา  ผาพิมพ์
 
1. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
2. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
 
23 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธาวิณี  แก้วมณี
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  วันทา
 
1. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
2. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
 
24 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธันยพร  วงษ์บุญ
2. เด็กหญิงนิภาพร  ยิ้มใย
 
1. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
2. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
 
25 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  มุ้ยศิริ
2. เด็กหญิงภาวิดา  โพธิสาร
 
1. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
2. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณัฐชา  บัวขาว
2. เด็กชายนครินทร์  สุวรรณภูมิ
 
1. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
2. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์