สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 76 เงิน 17 1. เด็กหญิงยศวดี  ปานพรหม
 
1. นางนุศรา  โมราบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 24 1. เด็กหญิงสุจิตรา  อาจหาญ
 
1. นางนภเกตน์  เชียงทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงศิริพร  แสนศักดา
 
1. นายอดุลย์  ผุยวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ลาสวาย
 
1. นางสมฤดี  หว่างกล่อม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  ภัยนิราศ
 
1. นางนภเกตน์  เชียงทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา  แก่นวิจิตร
 
1. นางสาวเนติกาญจน์  ปักษาศร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงโยษิตา  สุธรรมรักษ์
 
1. นางนุศรา  โมราบุตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงสุชัญญา  มั่งมี
 
1. นางสาวเนติกาญจน์  ปักษาศร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุภาพรรณ  กุลไทย
 
1. นายอดุลย์  ผุยวงษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.37 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  คงชาญแพทย์
2. เด็กหญิงอาริญา  หนุนเงิน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฟักปัญญา
 
1. นายอดุลย์  ผุยวงษ์
2. นางสาวเนติกาญจน์  ปักษาศร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์เมือง
2. เด็กหญิงรัตนาวลี  วงษ์แก้ว
 
1. นางนภเกตน์  เชียงทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรพิมล  ระสุรินทร์
2. เด็กหญิงมินตรา  ชมภูพื้น
 
1. นายอดุลย์  ผุยวงษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายกฤติพงศ์  โพธิ์พงศ์
 
1. นางสาวรุจิรา   อินทร์มณี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระภัทร  มานะกุล
 
1. นางนงค์จิตร  สุบิน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ฉิมชาติ
 
1. นางสาวชมัยพร  รัตนมรรคคา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภกิจ  หินซ้อน
2. เด็กชายสมภพ  จินา
3. เด็กชายเทว  พงศ์สุทธิ
 
1. นายปิยะพงษ์  ประดับมุข
2. นางนงค์จิตร  สุบิน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณฐิกา  แก้วมา
2. เด็กหญิงรดา  เจนสาริกิจ
3. เด็กชายรัฐสิทธิ์  สุขสนิท
 
1. นายปิยะพงษ์  ประดับมุข
2. นางสาวชมัยพร  รัตนมรรคคา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประทานพร  ดอกมะสังข์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เครือสุข
 
1. นางสาวชมัยพร  รัตนมรรคคา
2. นางนงค์จิตร  สุบิน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธินันท์  สิงขรอาจ
2. เด็กหญิงเมทินี  มั่นใจดี
 
1. นางสาวชมัยพร  รัตนมรรคคา
2. นายปิยะพงษ์  ประดับมุข
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายวิทวัส  ช้างชุ่ม
 
1. นางสาวรุจิรา  อินทร์มณี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริพร  แป้นมั่น
 
1. นางนงค์จิตร  สุบิน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  แก้วเกลี้ยง
 
1. นายปิยะพงษ์  ประดับมุข
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 1. เด็กชายจิราวัฒน์  คำระสิงห์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  หมั่นมี
3. เด็กชายพุทธพงษ์  ตากิ่มนอก
 
1. นายรุ่งทิวา  เวสภักตร์
2. นางวรุณรัตน์  สลุงอยู่ดาสิริ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายภานุพงษ์  มีฤาษี
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ก๋งฉิน
3. เด็กชายศุภกานต์  ทรัพย์ลาน
 
1. นางสาวจันทร์  นาถมทอง
2. นางวรุณรัตน์  สลุงอยู่ดาสิริ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63.67 ทองแดง 8 1. เด็กชายชาคริต  แผ่วพรมราช
2. เด็กชายพีระพัทร  ช่วยสัตว์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์มวย
 
1. นางสาวอฤทัย  สีหราช
2. นางสาวศิริวรรณ  ทุนเพิ่ม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  อุทัยกัน
2. เด็กหญิงนพมาศ  ธรรมขันตี
3. เด็กหญิงอาทิติยา  สิมมา
 
1. นางวรุณรัตน์  สลุงอยู่ดาสิริ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  อาจรักษา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรพล  สุวรรณคีรี
2. เด็กชายเกรียงไกร  นาเรือง
 
1. นางวรุณรัตน์  สลุงอยู่ดาสิริ
2. นางสาวจันทร์  นาถมทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอาทิตย์  แก้วล้อมกาย
2. เด็กชายอานนท์  วัศวงษ์
 
1. นางวรุณรัตน์  สลุงอยู่ดาสิริ
2. นางสาวจันทร์  นาถมทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 41.35 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายธีรภัทร์  ปมขุนทด
2. เด็กชายเทียนทอง  น้อยจันอัด
 
1. นางสาวจันทร์  นาถมทอง
2. นางวรุณรัตน์  สลุงอยู่ดาสิริ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 40.84 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายจิตรภาณุ  พหลยุทธ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เทวิญญา
 
1. นางวรุณรัตน์  สลุงอยู่ดาสิริ
2. นางสาวจันทร์  นาถมทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชัยณรงค์  วงศ์ศิริ
2. เด็กชายศรายุทธ  นิรวมรัมย์
 
1. นางสาวจันทร์  นาถมทอง
2. นางวรุณรัตน์  สลุงอยู่ดาสิริ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 40.58 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณรงค์ชัย  สุภเวชกิจ
2. เด็กชายธีรพิชญ์  ช้างแก้ว
 
1. นางวรุณรัตน์  สลุงอยู่ดาสิริ
2. นางสาวจันทร์  นาถมทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 56.2 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกฤษณะ  กองเทพ
2. เด็กชายธนาวุฒิ  พันธ์ทึก
 
1. นางวรุณรัตน์  สลุงอยู่ดาสิริ
2. นางสาวจันทร์  นาถมทอง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิตตรา  โชคลาด
2. เด็กหญิงชาน  กิ่งแก้ว
3. เด็กหญิงทัศนีย์  ปานทสูตร
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  อู่สำราญ
5. เด็กหญิงสุนิสา  ไชยมงคล
 
1. นายประดิษฐ์  ประดับมุข
2. นางบังอร  ด่านกระโทก
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุญธรรม
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  จานนอก
3. เด็กหญิงวิชุดา  วงษ์แก้ว
4. เด็กหญิงสุพัฒณา  พรหมเมศ
5. เด็กหญิงอรดา  อิ่มอ่วม
 
1. นางทิพวรรณ  สู้แค่ชีพ
2. นายประดิษฐ์  ประดับมุข
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กชายชนินทร์  จ่ายแว่น
2. เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีรักษา
3. เด็กชายนราธิป  สีกัน
4. เด็กหญิงนาตาชา  หงษ์โสภา
5. เด็กหญิงโสรญา  ขุมทอง
 
1. นายประดิษฐ์  ประดับมุข
2. นางบังอร  ด่านกระโทก
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  สีหราช
2. เด็กหญิงจิราทิพย์  ปานพรหม
3. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  บุญมา
4. เด็กหญิงสุนีย์  อ่างทอง
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  สำเภาลอย
 
1. นางทิพวรรณ  สู้แค่ชีพ
2. นายประดิษฐ์  ประดับมุข
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธมัง
2. เด็กชายกิตติภูมิ  บุญนิตย์
3. เด็กชายชลสิทธิ์  สุวรรณพิทักษ์
4. เด็กชายชลสิทธิ์  สวนพิกุล
5. เด็กชายดนุสรณ์  แก่นกุหลาบ
6. เด็กชายธีรวัฒน์  สมณะ
7. เด็กชายนาราภัทร  ภู่มาลา
8. เด็กชายบุญพจน์  บัวใหญ่รักษา
9. เด็กชายภูมินทร์  ชัยฉลาด
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  พรมนาถ
11. เด็กชายมาโนช  ทัพพี
12. เด็กชายรัชพล  พัดลม
13. เด็กชายวัฒนชัย  ทองทา
14. เด็กชายวัฒนา  สะอาดศรี
15. เด็กชายวีรยุทธ  มณีวรรณ
16. เด็กชายศราวุทธ  พนมมาตร
17. เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์ศรี
18. เด็กชายสมชาย   แก้วมาลัย
19. เด็กชายอาทิตย์  ชูทอง
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสงสาร
 
1. นายอดุลย์  ผุยวงษ์
2. นางสาวจำปี  เฟื่องวงค์
3. นางสาวเนติกาญจน์  ปักษาศร
4. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
5. นายธนวัตน์  เพื่อมเสม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงธารรฎา  มะลิอ่อง
 
1. นายธนู  ทันเจริญ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.65 เงิน 22 1. เด็กหญิงศตพร  จีนกุ่ย
 
1. นายประดิษฐ์  ประดับมุข
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายชลสิทธิ์  น้อยเมืองเปลือย
 
1. นางสาวจำปี  เฟื่องวงค์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 22 1. เด็กชายพงศกร  แก้วมาลา
2. เด็กหญิงรมย์ธีรา  แผ่นทอง
 
1. นางสุภารัตน์  ดอกมะสังข์
2. นายธนู  ทันเจริญ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงวันวิสา  หลอดคำ
2. เด็กชายสราวุฒิ  บุญทรง
 
1. นางบังอร  ด่านกระโทก
2. นายประดิษฐ์  ประดับมุข
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กชายพันทกานต์  ฤทธิพันธุ์
2. เด็กหญิงศุทธภา  การินรัตน์
 
1. นางบังอร  ด่านกระโทก
2. นางสาวจำปี  เฟื่องวงค์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุขแก้ว
2. เด็กหญิงจันติยา  คำศรี
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  หนุนเงิน
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  ฤทธิจรูญ
5. เด็กหญิงพัชรา  ธิจันดา
6. เด็กหญิงมนิดา  ทาอูฐ
7. เด็กหญิงวรินดา  มียิ่ง
8. เด็กหญิงศุภดา  สมสี
9. เด็กหญิงศุภนุช  สมสี
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรมเพ็ง
 
1. นายประดิษฐ์  ประดับมุข
2. นางทิพวรรณ  สู้แค่ชีพ
3. นางบังอร  ด่านกระโทก
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงกนกพร  สร้างนานอก
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กุลณสมบัติ
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  ท้าวคำศร
4. เด็กหญิงจันทรา  ถิระบุตร
5. เด็กหญิงชนินทร์  ดาศรี
6. เด็กหญิงชลธิชา  หงษ์เวียงจันทร์
7. เด็กชายณัฐพงศ์  เชียงศรี
8. เด็กหญิงบัณฑิตา  เขียวนุช
9. เด็กหญิงปิยะธิดา  มีมาก
10. เด็กหญิงภัทรธิดา  ปานทสูตร
11. เด็กหญิงมริษา  วงษ์สุวรรณ์
12. เด็กหญิงวันทนา  ศิริบุญมา
13. เด็กหญิงอริช  ปานถม
14. เด็กหญิงเกวลิน  ญาติ
15. เด็กหญิงเยาวเรศ  โพธิ์อ้น
 
1. นางสาวทัศนีย์  ลานสวัสดิ์
2. นายประสิทธิ์  กัญญาเงิน
3. นางประภาภรณ์  วงษ์ทอง
4. นายสวาท  บัวสกุล
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  ปิ่นเงิน
2. เด็กหญิงคณิตศร  นุชแก้ว
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ต๊ะย่วน
4. เด็กหญิงจิราวรรณ์  ภู่สุวรรณ์
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โครตสามหมอ
6. เด็กหญิงชลธิชา  บุญมี
7. เด็กหญิงบุษบา  ดวงฤดี
8. เด็กหญิงพรชิตา  เทวรุทธ
9. เด็กหญิงพรสิทธิ์  สภาพดี
10. เด็กหญิงพิชญ์สิณี  สีนวลจันทร์
11. เด็กหญิงวรยา  แก้วหล้า
12. เด็กหญิงวรรณิกา  ไชยสุวรรณ
13. เด็กหญิงสุมินตรา  เบิกบาน
14. เด็กหญิงอรุณวิภา  เครือแตง
15. เด็กหญิงเจตสุดา  พนาวัน
 
1. นางสาวทัศนีย์  ลานสวัสดิ์
2. นายประสิทธิ์  กัญญาเงิน
3. นางสาวประภาภรณ์  วงษ์ทอง
4. นายธนวัตน์  เพื่อมเสม
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพนิดา  ศรีโคต
2. เด็กชายศรัญญู  ทาบรรหาร
 
1. นายสวาท  บัวสกุล
2. นายสุชาติ  พรสินชัย
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรพินธ์  คชรินทร์
2. เด็กหญิงพัชริฎา  บุญมี
 
1. นางสาวประภาภรณ์  วงษ์ทอง
2. นายสุชาติ  พรสินชัย
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  เจดีย์
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายทินภัทร  ขำเที่ยง
 
1. นางมาลัย  พรสินชัย
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ทองสา
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงอรทัย  สุวรรณโชติ
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงอรดี  กงชุน
 
1. นางมาลัย  พรสินชัย
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงบุศรา  พิณญาธกานต์
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แน่นอุดร
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสมภพ  สุทธิรัตน์
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลานสวัสดิ์
2. เด็กหญิงดวงกมล  จำปีขาว
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
2. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปนัดดา  สุขะวัติ
2. เด็กหญิงประภาพร  พันธมัง
 
1. นางมาลัย  พรสินชัย
2. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พวงดอกไม้
2. เด็กหญิงวรัญญา  หาญเหี้ยม
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
2. นายสมศักดิ์  จำศิล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายสถาพร  เกตุยา
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทะมี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เกตุยา
3. เด็กชายไตรเทพ  มานุช
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
2. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายจอมพล  แสงแพง
2. เด็กชายธงชัย  พิมพ์หล่อ
3. เด็กชายมินธดา  อุตสาห์
 
1. นางมาลัย  พรสินชัย
2. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิติพงษ์  แสงจันทร์อ่อน
2. เด็กชายธงชัย  เทียมเพ็ง
3. เด็กชายเอกภัทร  กุลชนะทวีคูณ
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
2. นายสมศักดิ์  จำศิล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอวิรุทธิ์  วงษ์ศรี
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงทิพย์ประภา  เหมือนจะ
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กชายวิศรุต  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  พรมมา
 
1. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 77.66 เงิน 4 1. เด็กชายวิศรุต  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 67.66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณฐพรรณ  แพงสวัสดิ์
 
1. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมชาย  ปักษ์ศรี
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภาพร  บัวเขียว
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 78.01 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุภัค  ขุนศรี
 
1. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  พรมมา
 
1. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมชาย  ปักษ์ศรี
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ฤากิจนา
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  นันกระโทก
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ฤากิจนา
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายพุทธคุณ  กล่ำประสาท
 
1. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงวรรณรดา  ฉันท์ผ่อง
 
1. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรพินธ์  คชรินทร์
2. เด็กชายคงกระพัน  พงษ์ศิริ
3. เด็กชายจักรพันธ์  ทรัพย์ลาน
4. เด็กหญิงจารุนิภา  พระโพนดก
5. เด็กชายชนวีร์  คัมภีระ
6. เด็กหญิงชลธิชา  ช่วงสำโรง
7. เด็กชายชลสิทธิ์  นันกระโทก
8. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญแก้ว
9. เด็กชายชานนท์  เลี้ยงประเสริฐ
10. เด็กชายณฐกร  ทองจันทร์
11. เด็กหญิงณัฐชา  หอมมาก
12. เด็กหญิงณัฐชา  ฤากิจนา
13. เด็กหญิงทิพย์ประภา  เหมือนจะ
14. เด็กชายนฤพนธ์  ใจอุ่น
15. เด็กชายพงษ์เทพ  พรมมา
16. เด็กหญิงพรชิตา  เทวารุทธ
17. เด็กชายพลกฤต  พยุงตน
18. เด็กหญิงพัชริฎา  บุญมี
19. เด็กชายพัฒนชัย  สิงห์สัมพันธ์
20. เด็กหญิงพิมพา  โพธิ์ทอง
21. เด็กชายพีระพัฒน์  ท้วมวงษ์
22. เด็กหญิงมณีพร  คันทะสอน
23. เด็กชายรุ่งเพชร  ศรีประโค
24. เด็กชายวาทิตย์  ไชยสุระ
25. เด็กหญิงศศิประภา  ชมภูพาน
26. เด็กหญิงศิริพร  พงศรีพันธ์
27. เด็กหญิงศิริพร  ไชยโย
28. เด็กหญิงศิวิมล  ปรนปรือ
29. เด็กชายศุภกิจ  สำลี
30. เด็กชายสมชาย  ปักษ์ศรี
31. เด็กหญิงสมใจ  ลาดเส
32. เด็กหญิงสุพรรษา  แก่นวิจิตร
33. เด็กหญิงหนึ่งกันยา  ภู่สุวรรณ์
34. เด็กชายอนาวิน  ธงทอง
35. เด็กหญิงอรอนงค์  สุหงษ์สา
36. เด็กชายอวิรุทธิ์  วงษ์ศรี
37. เด็กหญิงอัจฉรา  วงษ์เทียน
38. เด็กชายอิทธิพล  พันธุ์ไม้
39. เด็กหญิงเกวลี  ภูมิกองแก้ว
40. เด็กชายไชยภพ  นามสะอาด
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
2. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
3. นายสมศักดิ์  จำศิล
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  ปัดกอง
 
1. นางสมฤดี  หว่างกล่อม
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายวิทวัส  คงนอก
 
1. นางมาลัย  พรสินชัย
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรยา  หัตถนิมิตร
 
1. นางอภิสรา  ตั้งชัยวรรณา
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  คันทะสอน
 
1. นางสาวสุทธิดา  ศรีนวลจันทร์
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คุณนาม
 
1. นางสาวเขมิกา  ยินขุนทด
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจักรวาล  บุญมี
 
1. นางสาวสุทธิดา  ศรีนวลจันทร์
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภชา  เรืองสาคร
 
1. นางสาวเขมิกา  ยินขุนทด
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เกตสว่าง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยะ
3. เด็กชายธนาธิป  คำเรือง
4. เด็กชายพัฒนพงค์  สถิรวัฒนกร
5. เด็กชายฤทธิพงษ์  นิยะนุช
 
1. นางสาวเขมิกา  ยินขุนทด
2. Mrs.Jennilyn F.  Pajarillo
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วาจารี
2. เด็กหญิงสุริญา  ทิขุนทด
 
1. นางอภิสรา  ตั้งชัยวรรณา
2. นางสาวเขมิกา  ยินขุนทด
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร  เชียงศรี
2. เด็กหญิงสุวิชา  เชยสำโรง
 
1. นางสาวสุทธิดา  ศรีนวลจันทร์
2. นางมาลัย  พรสินชัย
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษฏา  ทองจอก
2. เด็กชายทิชานนท์  จันทะพันธ์
3. เด็กชายภูธนา  แพรศรี
4. เด็กชายรัฐภูมิ  สร้างโศก
5. เด็กชายวัชราภรณ์  วาสุ
6. เด็กชายเขมรัตน์  เข็มทอง
 
1. นายประสิทธิ์  กัญญาเงิน
2. นายธนู  ทันเจริญ
3. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายฉลองชัย  วงค์อุดดี
2. เด็กชายทวีวัฒน์  สุขเกษม
3. เด็กชายธนภัทร  ธรรมสินธิ์
4. เด็กชายธาดา  แทนขุนทด
5. เด็กชายพัฒนพงษ์  หนุนเงิน
6. เด็กชายไตรภพ  กลักโพธิ์
 
1. นายสุชาติ  พรสินชัย
2. นางสาวอฤทัย  สีหราช
3. นางสาวเสาวลักษณ์  อาจรักษา
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปรนปรือ
2. เด็กชายชาคริส  เล็กทรัพย์
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  ขำเที่ยง
4. เด็กชายทัตตพงษ์  สุขสำราญ
5. เด็กชายพิสิษฐ์  อนงค์นุช
6. เด็กชายภาคิน  กลิ่นขจร
7. เด็กชายภานุวัฒน์  เวียงนนท์
8. เด็กชายวัชระ  คลองทรัพย์
 
1. นายธนวัตน์  เพื่อมเสม
2. นายประสิทธิ์  กัญญาเงิน
3. นางสาวศิริวรรณ  ทุนเพิ่ม
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนศักดิ์  จิตไธสง
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  หยั่งถึง
3. เด็กชายมงคลชัย  คำแก้ว
4. เด็กหญิงลัดดา  ผลานาค
5. เด็กชายวีระพล  อ่อนพร
6. เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์ศรี
7. เด็กชายสิทธิชัย  ภาคบัว
8. เด็กชายอมร  หลอดคำ
9. เด็กหญิงเจนจิรา  ฉิมชาติ
10. เด็กชายไพรัตน์  ประกอบผล
 
1. นางสาวจำปี  เฟื่องวงค์
2. นายประดิษฐ์  ประดับมุข
3. นางสาวประภาภรณ์  วงษ์ทอง
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สาภัคคี
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ธานี
3. เด็กชายอัษฏาวุฒิ  ศรีวงษ์
 
1. นางนภเกตน์  เชียงทอง
2. นางมาลัย  พรสินชัย
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จำปาบุรี
2. เด็กหญิงจรัสศรี  จักษุอินทร์
3. เด็กหญิงสิรินทรา  แทนขุนทด
 
1. นายอดุลย์  ผุยวงษ์
2. นางสาวเนติกาญจน์  ปักษาศร
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตนา  องอาจ
2. เด็กหญิงมนัสวี  ห้วยส้ม
3. เด็กหญิงเกวลี  เกตุนาค
 
1. นางนภเกตน์  เชียงทอง
2. นางนุศรา  โมราบุตร
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกกร  จันทุมมา
2. เด็กหญิงชลันดา  ภัยนิราศ
3. เด็กหญิงพันพัสสา  เครือสุข
 
1. นายอดุลย์  ผุยวงษ์
2. นางสาวเนติกาญจน์  ปักษาศร
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  สำเภาลอย
2. เด็กหญิงเกษรา  กำลัยทอง
 
1. นางสาวเขมิกา  ยินขุนทด
2. นางอภิสรา  ตั้งชัยวรรณา
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐพร  เชียงศรี
2. เด็กหญิงสุวิชา  เชยสำโรง
 
1. นางสาวสุทธิดา  ศรีนวลจันทร์
2. นางมาลัย  พรสินชัย
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  แก้วเกลี้ยง
2. เด็กชายศักดิ์ดา  จิ้มกระโทก
 
1. นายปิยะพงษ์  ประดับมุข
2. นางสาวชมัยพร  รัตนมรรคคา
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิ่งคูณ  คุ้มภัยพาล
2. เด็กหญิงประทานพร  ดอกมะสังข์
 
1. นางสาวชมัยพร  รัตนมรรคคา
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  คงชาญแพทย์
2. เด็กหญิงอาทิติยา  สิมมา
 
1. นางสาวเนติกาญจน์  ปักษาศร
2. นายอดุลย์  ผุยวงษ์
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทินภัทร  ขำเที่ยง
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  คันทะสอน
 
1. นางสาวสุทธิดา  ศรีนวลจันทร์
2. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเมทินี  มั่นใจดี
 
1. นางสาวชมัยพร  รัตนมรรคคา
 
107 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงรจนา  พรมพิรุณ
2. เด็กหญิงวาสนา  ผาพิมพ์
 
1. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
2. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
 
108 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  เมฆรารัตน์
2. เด็กหญิงรัชฎากานต์  มหาวัง
 
1. นางดวงพร  พุ่มมะปราง
2. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
 
109 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉลองศักดิ์  ซื่อตรง
2. เด็กหญิงพัชรพร  หยั่งถึง
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  นาคคูบัว
 
1. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
2. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
 
110 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธาวิณี  แก้วมณี
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  วันทา
 
1. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
2. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
 
111 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายธราดล  ภาษี
2. เด็กชายธีรนาถ  ภาษี
 
1. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
2. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
 
112 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญราศรี
2. เด็กชายธนพงษ์  ทาอูด
 
1. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
2. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
 
113 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธันยพร  วงษ์บุญ
2. เด็กหญิงนิภาพร  ยิ้มใย
 
1. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
2. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
 
114 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  มุ้ยศิริ
2. เด็กหญิงภาวิดา  โพธิสาร
 
1. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
2. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
 
115 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  อย่างถึง
2. เด็กหญิงคณิตศร  นุชแก้ว
 
1. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
2. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
 
116 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลชนก  ประชุมจิตร
2. เด็กหญิงลลนา  แผนไพสน
 
1. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
2. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
 
117 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ช่วงสำโรง
2. เด็กชายสมศักดิ์  แก้วมณี
 
1. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
2. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
 
118 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณัฐชา  บัวขาว
2. เด็กชายนครินทร์  สุวรรณภูมิ
 
1. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
2. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  พลพาลสังข์
2. เด็กหญิงพนัชกร  หอมสมบัติ
3. เด็กหญิงภิญญดา  สีหราช
 
1. นางสาวทิพย์วัลย์  ประภาธรรมณี
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลลดา  มั่นทัพ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  รักไทยบำรุงแสง
3. เด็กชายนิวัตร  เทียนนาวา
 
1. นางสาวทิพย์วัลย์  ประภาธรรมณี
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุตรสุข
2. เด็กหญิงกัณภิรมย์  วงษ์ทำมา
3. เด็กหญิงดาราวดี  ภักขาว
 
1. นางสาวลัดดา  จรสาย
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  กลิ่นพยอม
2. เด็กหญิงบัวสอน   เหล่าภู่
3. เด็กหญิงสุกานดา  ทองกิ่ง
4. เด็กหญิงสุพัตรา  เจ้าวรรณ
5. เด็กหญิงอาภาภรณ์  บุตรดี
6. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณโชติ
 
1. นางสาวลัดดา  จรสาย
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงน้ำฝน  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงศศิธร  ฉายเพชร
3. เด็กหญิงอภิญญา  นิลมาลา
 
1. นางดวงพร  พุ่มมะปราง
2. นางสาวทิพย์วัลย์  ประภาธรรมณี
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พลวงษ์ศา
2. เด็กชายพัสสน  ผลโพด
3. เด็กหญิงเบญญาภา  มานนท์
 
1. นางบังอร  ด่านกระโทก
2. นายประดิษฐ์  ประดับมุข
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญาณี  ธรรมะ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีโสภณ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  มาธิมงคล
 
1. นางสาวลัดดา  จรสาย
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีอุ้ย
2. เด็กหญิงกัญภิรมย์  วงษ์ทำมา
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ลานสวัสดิ์
 
1. นางบังอร  ด่านกระโทก
2. นายประดิษฐ์  ประดับมุข
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลลิตา  เขียวกุล
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  อินทร์น้อย
3. เด็กหญิงเกษรา  กำลัยทอง
 
1. นางชวพร  สุวรรณภูมิ
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐิยา  วงษ์แดง
2. เด็กหญิงเกวลี  เหลาทอง
3. เด็กหญิงเข็มมิหา  สุขสมุทร
 
1. นางชวพร  สุวรรณภูมิ
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงญาณพันธ์  นพขำ
2. เด็กหญิงนรินทร  กันดีลัง
3. เด็กหญิงประกายกานต์  แก้วสุทธา
 
1. นางสุภารัตน์  ดอกมะสังข์
2. นางดวงพร  พุ่มมะปราง
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  โมกขศักดิ์
2. เด็กหญิงกุลนัส  ชาวนาแปน
3. เด็กหญิงพจรินทร์  สุขกสัน
 
1. นางสุภารัตน์  ดอกมะสังข์
2. นางดวงพร  พุ่มมะปราง
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เย็นสุข
2. เด็กหญิงรัตนพร  เจิมนำ
3. เด็กหญิงแพรวา  ฤากิจนา
 
1. นางจำปี  ผ่องญาติ
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมา  ดาวลาย
2. เด็กหญิงนพรัตน์  คนฉลาด
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญเกษม
 
1. นางจำปี  ผ่องญาติ
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภารัตน์  ตั่นเขี้ยว
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  กาวีโย
3. เด็กหญิงอาริษา  อ่างทอง
 
1. นางสาวทิพย์วัลย์  ประภาธรรมณี
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  เรืองจินดา
2. เด็กหญิงบัวชมพู  โชยใจ
3. เด็กหญิงสุชานาถ  จีนกุ่ย
 
1. นางสาวลัดดา  จรสาย
 
135 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  อุตส่าห์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ใจสุวรรณ์
 
136 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงจรัสรวี  มาธิมงคล
2. เด็กหญิงภัทร์นุษา  แซ่แจ๋ว
3. เด็กชายอนุชา  แสงจำรูญ
 
1. นางสาวณัฐรินีย์  ธรรมาโพสพ
2. นางสาวจุฑารัตน์  วันทอง
 
137 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงภิญญดา  โพธิสาร
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  มาธิมงคล
3. เด็กหญิงสะอิน  ผาด
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  วันทอง
2. นางชวพร  สุวรรณภูมิ
 
138 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 71 เงิน 34 1. เด็กหญิงอินทร์นิภา  ขุมทอง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  วันทอง
 
139 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสาวละอองทิพย์  แตงเพ็ง
 
140 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายศุภนิมิต  สอนเวียง
 
1. นางสาวละอองทิพย์  แตงเพ็ง
 
141 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิ่งคูณ  คุ้มภัยพาล
2. เด็กชายธีรกานต์  กสิพล
 
1. นางสาวชมัยพร  รัตนมรรคคา
2. นางสาวละอองทิพย์  แตงเพ็ง
 
142 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรพงษ์  จำปีขาว
2. เด็กหญิงศิริพร  ขอวอน
 
1. นางสาวจันทร์  นาถมทอง
2. นางสาวละอองทิพย์  แตงเพ็ง
 
143 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตะวัน  ลุนจักร
 
1. นางมาลัย  พรสินชัย
 
144 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยศกร  สีคุ้ม
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ