สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวิชชากร สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงอุ่นเรือน  วุฒิโตกุล
 
1. นางภินันท์  ทองเติม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัชพร  แก้วเกตุสี
2. เด็กหญิงลภัสรดา  สุปินตา
3. เด็กหญิงลลิตา  บุญสวน
4. เด็กหญิงวรรณรดา  สันติประชา
5. เด็กหญิงวรัชยา  วงษ์จิ๋ว
 
1. นางสาวณัจฉรียา  บุญศรี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลลดา  ชุ่มศิริ
 
1. นางศิริรัตน์  ผิวแดง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐาปนีย์   ขาววรรณะ
2. เด็กหญิงติณณา  มัฆพาฬ
3. เด็กหญิงสุธาสีนี  บำรุงแจ้ง
 
1. นางสาวอุไรลักษณ์  จั่นเพ็ชร