สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวิชชากร สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตเมธ  ชมวะนา
2. เด็กชายพีรพัชร   ไกรรัตน์
3. เด็กชายภูผา  กลิ่นหอมชื่น
 
1. นางนิรัญญา  จารุอินทร์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงปรินดา  มีทอง
 
1. นางสาวจรูญลักษณ์  จันทร์อิน
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  อ้วนคำ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เอี่ยมเนตร์
3. เด็กหญิงเกวลิน  สอนอุไร
 
1. นางสาวโชติรส  จุลบุุรมย์
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายกฤษนัย  บุญนาค
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีศักดา
 
1. นางสาวนุชสิรินัน  อัครยุทพนธ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงวัศยา  ใสสด
2. เด็กหญิงสัญยวดี  กันทุกข์
 
1. นางสาวนุชสิรินัน  อัครยุทพนธ์
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงเปรมกมล  เสียงสวัสดิ์
 
1. นางสมสุข  บุญต้อม
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ถุนาแก้ว
2. เด็กหญิงชลพรรษา  ดอกพิกุล
3. เด็กหญิงสุภาวดี  วิถีไพร
 
1. นางอัจฉราพร  ทองจันฮาด