สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวิชชากร สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงอุ่นเรือน  วุฒิโตกุล
 
1. นางภินันท์  ทองเติม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตเมธ  ชมวะนา
2. เด็กชายพีรพัชร   ไกรรัตน์
3. เด็กชายภูผา  กลิ่นหอมชื่น
 
1. นางนิรัญญา  จารุอินทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัชพร  แก้วเกตุสี
2. เด็กหญิงลภัสรดา  สุปินตา
3. เด็กหญิงลลิตา  บุญสวน
4. เด็กหญิงวรรณรดา  สันติประชา
5. เด็กหญิงวรัชยา  วงษ์จิ๋ว
 
1. นางสาวณัจฉรียา  บุญศรี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงปรินดา  มีทอง
 
1. นางสาวจรูญลักษณ์  จันทร์อิน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลลดา  ชุ่มศิริ
 
1. นางศิริรัตน์  ผิวแดง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  อ้วนคำ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เอี่ยมเนตร์
3. เด็กหญิงเกวลิน  สอนอุไร
 
1. นางสาวโชติรส  จุลบุุรมย์
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายกฤษนัย  บุญนาค
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีศักดา
 
1. นางสาวนุชสิรินัน  อัครยุทพนธ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงวัศยา  ใสสด
2. เด็กหญิงสัญยวดี  กันทุกข์
 
1. นางสาวนุชสิรินัน  อัครยุทพนธ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐาปนีย์   ขาววรรณะ
2. เด็กหญิงติณณา  มัฆพาฬ
3. เด็กหญิงสุธาสีนี  บำรุงแจ้ง
 
1. นางสาวอุไรลักษณ์  จั่นเพ็ชร
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงเปรมกมล  เสียงสวัสดิ์
 
1. นางสมสุข  บุญต้อม
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ถุนาแก้ว
2. เด็กหญิงชลพรรษา  ดอกพิกุล
3. เด็กหญิงสุภาวดี  วิถีไพร
 
1. นางอัจฉราพร  ทองจันฮาด