สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงสุชาสินี  มีแป้น
 
1. นางสาวยุพิน  พิมพา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรริสา  พลธะนะ
 
1. นางสาวยุพิน  พิมพา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  เขื่อนแก้ว
2. เด็กชายรุจิภาส  พรวรรณศิริ
 
1. นายสมคิด  เตชารัตนกุล
2. นางสาวยุพิน  พิมพา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สูงเยี่ยม
 
1. นางสายพิณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แผลงศร
2. เด็กหญิงขวัญเนตร  บางหลวง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขุนชนะการณ์
4. เด็กหญิงดวงหทัย  เมฆขลา
5. เด็กหญิงนภาพร  ราชพล
6. เด็กหญิงปรียานุช  เพียรกสิกรรม
7. เด็กหญิงวชิรภรณ์  เกษร
8. เด็กหญิงสิริพรรณ์  ภู่ทับ
9. เด็กหญิงหนึ่งนัชชา  จั่นเพ็ชร
10. เด็กหญิงเพชรลาดา  ยอดยิ่ง
 
1. นายประสิทธิ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางสายพิณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
3. นางสาวยุพิน  พิมพา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงนัฎฐนันท์  ปิยะกุล
2. เด็กหญิงปนิตา  ตันสาโรจน์
3. เด็กหญิงวรรณพร  จำปาเงิน
 
1. นางสาวศุภกานต์  เบียดนอก
2. นางสาวเพียรเพ็ญ  อ่อนเงิน
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงดาราทิพย์  วงศ์จันทร์
2. เด็กหญิงมัณฑนา  แดงเจริญ
3. เด็กหญิงโชษิตา  สมเด็จ
 
1. นางสาวศุภกานต์  เบียดนอก
2. นางสาวเพียรเพ็ญ  อ่อนเงิน
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91 ทอง 5 1. เด็กชายอรรถพล  อินทรชิต
 
1. นางสาวสรินนา  โชติพนัส
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิลป์  อัศวจิตรานนท์
 
1. นางศิรประภา  ปิยะวิริยะกุล
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวาสนา  ยศสมบัติ
 
1. นางศิรประภา  ปิยะวิริยะกุล