สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงภิญญาดา  ภู่ดี
 
1. นางภัทรพร  ทับสาร
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญมน  ดีหามแห
2. เด็กชายปรินทร  ทองคง
3. เด็กชายภูวดล  เขียวชอุ่ม
 
1. นางสาวชนากานต์  รัตนดา
2. นางสาวปภาดา  ไชยพรหม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันบง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  มาตสุริวงษ์
3. เด็กหญิงนภาพร  พูลสวัสดิ์
 
1. นายวิเชียร  ถือธรรม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงนราเกตุ  บุญน้อม
 
1. นายประสิทธิ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงนราเกตุ  บุญน้อม
 
1. นายประสิทธิ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทิพย์ศรีหา
 
1. นางสาวธนพร  พิทักษ์อุปถัมภ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายกิตตินันท์  ทองแก้ว
2. เด็กชายภูวดล  ยุทธเสรี
3. เด็กชายสุวัจน์  เวียงจันทร์
 
1. นางสาวศุภกานต์  เบียดนอก
2. นางสาวเพียรเพ็ญ  อ่อนเงิน
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักร รินทร์  พลายชุมพล
2. เด็กหญิงวาสนา  ยศสมบัติ
 
1. นางศิรประภา  ปิยะวิริยะกุล
2. นางสาวณัฐรดา  ประทุมชาติ