สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ปะติตัง
 
1. นางสาวดวงพร  บำรุงกิจ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกมลนันท์  ม่วงศรี
2. เด็กหญิงกฤษณา  กวางฮี้กุล
3. เด็กหญิงกันยารัตน์  แพงมาพรม
4. เด็กหญิงชมพูนุช  ขุนประสุข
5. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วดอนรี
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แดงสมสอาด
7. เด็กหญิงณัฐชา  ควรศักดิ์
8. เด็กหญิงณัฐพร  แสนทวีสุข
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญอ่อน
10. เด็กชายทวีศักดิ์  ตันอิ่น
11. เด็กหญิงธีระติพร  เชียงดา
12. เด็กหญิงบัวชมพู  บัวพันธ์
13. เด็กหญิงพรลภัส  ไพรสยม
14. เด็กหญิงพัณณิตา  มฤคี
15. เด็กชายวรรณชัย  จำปาเงิน
16. เด็กหญิงสุพิชญา  ดอกใหญ่
17. เด็กหญิงสุวิชญาลักษณ์  คำศิริ
18. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ภาคอารมณ์
19. เด็กหญิงอานัสนัน  กลีบกลาง
20. เด็กหญิงเจริญรัตน์  จันทร์พงษ์
 
1. นายสมคิด  เตชารัตนกุล
2. นางสาวยุพิน  พิมพา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอุมาภรณ์  พรเณร
 
1. นางสายพิณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงมาเกตุ
2. เด็กหญิงภานุสรณ์  ลิ้มวัฒนวงศา
 
1. นายประสิทธิ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางสายพิณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายธนภัทร  ทับสาร
2. เด็กชายภูภัทร  ทับสาร
 
1. นางสาวเพียรเพ็ญ  อ่อนเงิน
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐพล  วงษ์ด้วง
2. เด็กชายศิวกรณ์  สถานเถื่อน
3. เด็กชายศุภชัย  กฤตสามารถ
 
1. นางสาวเพียรเพ็ญ  อ่อนเงิน
2. นางเกษร  รถกล
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 20 1. เด็กชายศิวัฒน์  โม่สิงห์
2. เด็กหญิงสกุลทิพย์  ทิพย์ศรีหา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  พิมพา
2. นางสาวนิภาภรณ์  ชัชวาลย์