สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  หมื่นราษฎร์
2. เด็กหญิงนันทัชพร  จันทร
 
1. นางสาวดวงพร  บำรุงกิจ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอริษา  ขยันการ
 
1. นางสาวชนากานต์  รัตนดา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายกันตพงศ์  คำศรีไพร
 
1. นางสาวชนากานต์  รัตนดา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายจตุพร  ไชยโชติ
 
1. นายฐากูร  เรือนสิงห์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายศรัณยู  บำรุงพาทย์
 
1. นายฐากูร  เรือนสิงห์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายทัตพล  กองพา
2. เด็กชายเจษฎา  เปรมปรี
 
1. นายฐากูร  เรือนสิงห์
2. นางสาวธนพร  พิทักษ์อุปถัมภ์