สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงภิญญาดา  ภู่ดี
 
1. นางภัทรพร  ทับสาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ปะติตัง
 
1. นางสาวดวงพร  บำรุงกิจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  หมื่นราษฎร์
2. เด็กหญิงนันทัชพร  จันทร
 
1. นางสาวดวงพร  บำรุงกิจ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอริษา  ขยันการ
 
1. นางสาวชนากานต์  รัตนดา
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญมน  ดีหามแห
2. เด็กชายปรินทร  ทองคง
3. เด็กชายภูวดล  เขียวชอุ่ม
 
1. นางสาวชนากานต์  รัตนดา
2. นางสาวปภาดา  ไชยพรหม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายกันตพงศ์  คำศรีไพร
 
1. นางสาวชนากานต์  รัตนดา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงดวงกมล  สงสนธิ
2. เด็กชายวรวิช  สามะโน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญรอด
 
1. นายวิเชียร  ถือธรรม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันบง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  มาตสุริวงษ์
3. เด็กหญิงนภาพร  พูลสวัสดิ์
 
1. นายวิเชียร  ถือธรรม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกมลนันท์  ม่วงศรี
2. เด็กหญิงกฤษณา  กวางฮี้กุล
3. เด็กหญิงกันยารัตน์  แพงมาพรม
4. เด็กหญิงชมพูนุช  ขุนประสุข
5. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วดอนรี
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แดงสมสอาด
7. เด็กหญิงณัฐชา  ควรศักดิ์
8. เด็กหญิงณัฐพร  แสนทวีสุข
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญอ่อน
10. เด็กชายทวีศักดิ์  ตันอิ่น
11. เด็กหญิงธีระติพร  เชียงดา
12. เด็กหญิงบัวชมพู  บัวพันธ์
13. เด็กหญิงพรลภัส  ไพรสยม
14. เด็กหญิงพัณณิตา  มฤคี
15. เด็กชายวรรณชัย  จำปาเงิน
16. เด็กหญิงสุพิชญา  ดอกใหญ่
17. เด็กหญิงสุวิชญาลักษณ์  คำศิริ
18. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ภาคอารมณ์
19. เด็กหญิงอานัสนัน  กลีบกลาง
20. เด็กหญิงเจริญรัตน์  จันทร์พงษ์
 
1. นายสมคิด  เตชารัตนกุล
2. นางสาวยุพิน  พิมพา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงสุชาสินี  มีแป้น
 
1. นางสาวยุพิน  พิมพา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรริสา  พลธะนะ
 
1. นางสาวยุพิน  พิมพา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  เขื่อนแก้ว
2. เด็กชายรุจิภาส  พรวรรณศิริ
 
1. นายสมคิด  เตชารัตนกุล
2. นางสาวยุพิน  พิมพา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอุมาภรณ์  พรเณร
 
1. นางสายพิณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงนราเกตุ  บุญน้อม
 
1. นายประสิทธิ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สูงเยี่ยม
 
1. นางสายพิณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงนราเกตุ  บุญน้อม
 
1. นายประสิทธิ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงมาเกตุ
2. เด็กหญิงภานุสรณ์  ลิ้มวัฒนวงศา
 
1. นายประสิทธิ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางสายพิณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทิพย์ศรีหา
 
1. นางสาวธนพร  พิทักษ์อุปถัมภ์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายจตุพร  ไชยโชติ
 
1. นายฐากูร  เรือนสิงห์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายศรัณยู  บำรุงพาทย์
 
1. นายฐากูร  เรือนสิงห์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายทัตพล  กองพา
2. เด็กชายเจษฎา  เปรมปรี
 
1. นายฐากูร  เรือนสิงห์
2. นางสาวธนพร  พิทักษ์อุปถัมภ์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แผลงศร
2. เด็กหญิงขวัญเนตร  บางหลวง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขุนชนะการณ์
4. เด็กหญิงดวงหทัย  เมฆขลา
5. เด็กหญิงนภาพร  ราชพล
6. เด็กหญิงปรียานุช  เพียรกสิกรรม
7. เด็กหญิงวชิรภรณ์  เกษร
8. เด็กหญิงสิริพรรณ์  ภู่ทับ
9. เด็กหญิงหนึ่งนัชชา  จั่นเพ็ชร
10. เด็กหญิงเพชรลาดา  ยอดยิ่ง
 
1. นายประสิทธิ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางสายพิณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
3. นางสาวยุพิน  พิมพา
 
23 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายธนภัทร  ทับสาร
2. เด็กชายภูภัทร  ทับสาร
 
1. นางสาวเพียรเพ็ญ  อ่อนเงิน
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐพล  วงษ์ด้วง
2. เด็กชายศิวกรณ์  สถานเถื่อน
3. เด็กชายศุภชัย  กฤตสามารถ
 
1. นางสาวเพียรเพ็ญ  อ่อนเงิน
2. นางเกษร  รถกล
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายกิตตินันท์  ทองแก้ว
2. เด็กชายภูวดล  ยุทธเสรี
3. เด็กชายสุวัจน์  เวียงจันทร์
 
1. นางสาวศุภกานต์  เบียดนอก
2. นางสาวเพียรเพ็ญ  อ่อนเงิน
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงนัฎฐนันท์  ปิยะกุล
2. เด็กหญิงปนิตา  ตันสาโรจน์
3. เด็กหญิงวรรณพร  จำปาเงิน
 
1. นางสาวศุภกานต์  เบียดนอก
2. นางสาวเพียรเพ็ญ  อ่อนเงิน
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงดาราทิพย์  วงศ์จันทร์
2. เด็กหญิงมัณฑนา  แดงเจริญ
3. เด็กหญิงโชษิตา  สมเด็จ
 
1. นางสาวศุภกานต์  เบียดนอก
2. นางสาวเพียรเพ็ญ  อ่อนเงิน
 
28 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91 ทอง 5 1. เด็กชายอรรถพล  อินทรชิต
 
1. นางสาวสรินนา  โชติพนัส
 
29 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 20 1. เด็กชายศิวัฒน์  โม่สิงห์
2. เด็กหญิงสกุลทิพย์  ทิพย์ศรีหา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  พิมพา
2. นางสาวนิภาภรณ์  ชัชวาลย์
 
30 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวาสนา  ยศสมบัติ
 
1. นางศิรประภา  ปิยะวิริยะกุล
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวาสนา  ยศสมบัติ
 
1. นางศิรประภา  ปิยะวิริยะกุล
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิลป์  อัศวจิตรานนท์
 
1. นางศิรประภา  ปิยะวิริยะกุล
 
33 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักร รินทร์  พลายชุมพล
2. เด็กหญิงวาสนา  ยศสมบัติ
 
1. นางศิรประภา  ปิยะวิริยะกุล
2. นางสาวณัฐรดา  ประทุมชาติ