สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลหนองแค สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายอรรถชัย  ชารีผาย
 
1. นางสาวนัทธมน  แพงท้าว
2. นางพิมพ์กมล  ทิพย์มนตรี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉันทิศา  สืบทอง
2. เด็กชายศิริชัย  แหยมนุด
 
1. นายวิรุฒน์  อุตราศรี
2. นายพงศธร  กลางหล้า