สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลหนองแค สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำอุต
2. เด็กหญิงปนัดดา  เสียงสวัสดิ์
 
1. นายพงศธร  กลางหล้า
2. นายวิรุฒน์  อุตราศรี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงหทัยชนก  เขาวง
 
1. นางวริมน  ลอเร้นส์