สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลหนองแค สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงเกสราภรณ์  เพ็ชรไสดี
 
1. นางอนุชา  ภักผสม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงฉันทิสา  สืบทอง
 
1. นายพงศธร  กลางหล้า
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงกันทิมา  ถนอมพวก
2. เด็กชายไชยชนะ  ชัยปัญญา
 
1. นางสาวอภิญญา  มะโรงรัตน์
2. นางณิชพิมพ์  ประเสริฐสุด