สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลหนองแค สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงเกสราภรณ์  เพ็ชรไสดี
 
1. นางอนุชา  ภักผสม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงฉันทิสา  สืบทอง
 
1. นายพงศธร  กลางหล้า
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำอุต
2. เด็กหญิงปนัดดา  เสียงสวัสดิ์
 
1. นายพงศธร  กลางหล้า
2. นายวิรุฒน์  อุตราศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายอรรถชัย  ชารีผาย
 
1. นางสาวนัทธมน  แพงท้าว
2. นางพิมพ์กมล  ทิพย์มนตรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 1. เด็กชายปฐมพร  จิ้วน้อย
2. เด็กหญิงสุภัชชา  หาญชัย
 
1. นางสาวนัทธมน  แพงท้าว
2. นางพิมพ์กมล  ทิพย์มนตรี
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉันทิศา  สืบทอง
2. เด็กชายศิริชัย  แหยมนุด
 
1. นายวิรุฒน์  อุตราศรี
2. นายพงศธร  กลางหล้า
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงหทัยชนก  เขาวง
 
1. นางวริมน  ลอเร้นส์
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงกันทิมา  ถนอมพวก
2. เด็กชายไชยชนะ  ชัยปัญญา
 
1. นางสาวอภิญญา  มะโรงรัตน์
2. นางณิชพิมพ์  ประเสริฐสุด