สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหินกอง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 20 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สิงโตแก้ว
 
1. นางสาวราตรี  ใบเกตุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีอุทัย
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  มีมาก
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงลัชดาพร  รัศมีเพ็ญ
 
1. นางสาวนันทพร  แก่นคิรี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กชายนวพล  เกิดผล
 
1. นางสาวนันทพร  อินปุรณ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 17 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชัยเสนา
2. เด็กชายชัชชัย  เทียมศรี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผลมา
4. เด็กชายนิวัฒน์  กลิ่นธูป
5. เด็กชายสุรพัฒน์  โพธิ์สิงห์
6. เด็กชายอนุพงษ์  สง่าแรง
 
1. นายดนุคุณ  วานิช
2. นายสิริพงศ์  โฉมศรี
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายณิชณภัทร  เพ็งอินทร
2. เด็กชายนิชาภัทร  มาบำรุง
3. เด็กชายพงศกร  แสงทอง
4. เด็กหญิงพรทิภา   สมแฮ
5. เด็กชายศรัญย์  ชิตะขบ
6. เด็กชายศิริชัย  นามสมเก้า
 
1. นายดนุคุณ  วานิช
2. นายสิริพงศ์  โฉมศรี
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงนุชตรา  เพ็ชอินทร
 
1. Mr.พยุงศักดิ์  น้อยพุ่ม