สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหินกอง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 45 1. เด็กชายณภัทร  นุชจีด
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  เฮ็งเส็ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีสองรักษ์
 
1. นางเกษมสุข  นำไทย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สิงโตแก้ว
 
1. นายวสุธร  ตะบุตร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวันวิสา  อินทรสอน
 
1. นายวสุธร  ตะบุตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 44.54 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายนันธวัฒน์  กาญจนะสมบัตร
2. เด็กชายพีรภัทร  เจริญแนว
 
1. นายเสกสรร  รื่นภาคยนตร์
2. นายธนา  หินอ่อน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงจิรภัทรา  อยู่โต
2. เด็กหญิงลลิตา  อินทรดี
 
1. นายสิริพงศ์  โฉมศรี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายธีรยุทธ  แหยมศักดิ์
2. เด็กชายพีรพันธ์  สาคู
 
1. นายธิพลธรรศ  อินกอ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธนิสร  คุณมี
 
1. นางสาวนันทพร  อินปุรณ
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 54 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เติมสายทอง
2. เด็กหญิงนภสกร  เพ็งภาค
3. เด็กชายศิริชัยวัฒน์  อินทสอน
 
1. นางอรนาฏ  เมฆส่อน