สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหินกอง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 20 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สิงโตแก้ว
 
1. นางสาวราตรี  ใบเกตุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 45 1. เด็กชายณภัทร  นุชจีด
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  เฮ็งเส็ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีอุทัย
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  มีมาก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีสองรักษ์
 
1. นางเกษมสุข  นำไทย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สิงโตแก้ว
 
1. นายวสุธร  ตะบุตร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวันวิสา  อินทรสอน
 
1. นายวสุธร  ตะบุตร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 44.54 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายนันธวัฒน์  กาญจนะสมบัตร
2. เด็กชายพีรภัทร  เจริญแนว
 
1. นายเสกสรร  รื่นภาคยนตร์
2. นายธนา  หินอ่อน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธีระพงษ์  สีพรม
 
1. นางสาวราตรี  ใบเกตุ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิตรลา  ยดทอน
2. เด็กหญิงชนกสุดา  พงษ์อ่ำ
3. เด็กหญิงณัฐญาฏา  เพ็ญภาค
4. เด็กหญิงธิติมา  บัวคง
5. เด็กหญิงนันธิดา  คงสมบูรณ์
6. เด็กหญิงนิสาชล  คำทะโร
7. เด็กหญิงปณิฐตา  เพ็ญแสง
8. เด็กหญิงปรียานุช  โสมณวัตร
9. เด็กหญิงพิญดา  แตงจุ้ย
10. เด็กหญิงฟ้าใส  เทศทอง
11. เด็กหญิงวราภรณ์  กลิ่นธูป
12. เด็กหญิงวันศิริ  แดงษา
13. เด็กหญิงศศิวรรณ  โยงไทสง
14. เด็กหญิงสุภัทรา  เนาว์กลาง
15. เด็กหญิงอังคณา  พงษ์อ่ำ
 
1. นายพยุงศักดิ์  น้อยพุ่ม
2. นางเสาวลักษณ์  อุไรพันธ์
3. นางสาวมลิวัล  นวลตา
4. นางสาวกัลยา  นาคฉาย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 31 1. เด็กชายวรัญญู  ม่วงหอม
 
1. นายสิริพงศ์  โฉมศรี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 1. เด็กชายณัฐกรณ์  จำปาทอง
 
1. นายธิพลธรรศ  อินกอ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงจิรภัทรา  อยู่โต
2. เด็กหญิงลลิตา  อินทรดี
 
1. นายสิริพงศ์  โฉมศรี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายธีรยุทธ  แหยมศักดิ์
2. เด็กชายพีรพันธ์  สาคู
 
1. นายธิพลธรรศ  อินกอ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธนิสร  คุณมี
 
1. นางสาวนันทพร  อินปุรณ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงลัชดาพร  รัศมีเพ็ญ
 
1. นางสาวนันทพร  แก่นคิรี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กชายนวพล  เกิดผล
 
1. นางสาวนันทพร  อินปุรณ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 64.66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ใยไข่
 
1. นางสาวนันทพร  แก่นคิรี
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 17 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชัยเสนา
2. เด็กชายชัชชัย  เทียมศรี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผลมา
4. เด็กชายนิวัฒน์  กลิ่นธูป
5. เด็กชายสุรพัฒน์  โพธิ์สิงห์
6. เด็กชายอนุพงษ์  สง่าแรง
 
1. นายดนุคุณ  วานิช
2. นายสิริพงศ์  โฉมศรี
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายณิชณภัทร  เพ็งอินทร
2. เด็กชายนิชาภัทร  มาบำรุง
3. เด็กชายพงศกร  แสงทอง
4. เด็กหญิงพรทิภา   สมแฮ
5. เด็กชายศรัญย์  ชิตะขบ
6. เด็กชายศิริชัย  นามสมเก้า
 
1. นายดนุคุณ  วานิช
2. นายสิริพงศ์  โฉมศรี
 
20 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสุชัญสินี  บุตรน้ำเพชร
2. เด็กหญิงอนัญญา  ทองพูน
 
1. นายแรงชนน์  ขวัญศรี
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงมัณฑิรา  ป้อมแสง
2. เด็กหญิงหทัยภร  โอษฐิเวช
3. เด็กชายไททัศน์  แดงสา
 
1. นางสาวชิดชนก  มงคล
2. นางสาวณัฐกานต์  ดวงเดือน
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อนุกูล
2. เด็กหญิงวรัชยขา  พันธ์จินดา
3. เด็กหญิงแพรวา  เปรมานนท์
 
1. นางสาวเยาวนัทร์  โกสีย์
2. นางสาววรรณิษา  จำปาหอม
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 54 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เติมสายทอง
2. เด็กหญิงนภสกร  เพ็งภาค
3. เด็กชายศิริชัยวัฒน์  อินทสอน
 
1. นางอรนาฏ  เมฆส่อน
 
24 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงนุชตรา  เพ็ชอินทร
 
1. Mr.พยุงศักดิ์  น้อยพุ่ม