สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิติญา  เพชรเชื้อ
 
1. นางฤดีดวง  วาดเขียน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไพโรจน์
 
1. นางฤดีดวง  วาดเขียน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุุภาวดี  นวลทิม
 
1. นางพวงผกา  วรรณา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงกุุลบุตร  ประสงค์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จักรพล
 
1. นางฤดีดวง  วาดเขียน
2. นางวิมล  พึ่งภพ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมรภูมิ  สุขมนต์
 
1. นายภาคภูมิ  มาศศิริ
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุรรณิการ์  สกุแก้ว
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  วงษ์เกตุ